Řešení skladování konkrétního podniku

Název práce: Řešení skladování konkrétního podniku
Autor(ka) práce: Mouková, Helena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Pro každý podnik, který se chce udržet na trhu je důležité hledat způsoby, jak zvýšit svůj zisk. Pro obchodní společnost zabývající se nákupem a prodejem zemědělských komodit je jednou z možností pořízení skladovacích prostor. Cílem této bakalářské práce je zmapovat možnosti skladování pro obchodní společnost Silvermix s.r.o. a vybrat pro ni nejvýhodnější variantu. V teoretické části je skladování nahlédnuto jako součást logistiky, jsou zde vymezeny obecné možnosti skladování a popsána specifika uchovávání zrnin. V praktické části jsou pomocí dotazování dodavatelů a porovnáním burzovních cen komodit v různých obdobích nastíněny možnosti pro zvýšení marže, které by provozování vlastního skladu umožňovalo. Je zmapováno, jaké varianty vlastnictví jsou momentálně na trhu dostupné a porovnána jejich výhodnost. Je nalezena nejvýhodnější varianta a vyhodnocena doba návratnosti.
Klíčová slova: pšenice; sklad; skladování zemědělských komodit; obilí; řepka; návratnost investice
Název práce: Storage solution for a specific company
Autor(ka) práce: Mouková, Helena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
For every business that wants to stay in the market, it is important to look for ways to increase its profit. For a trading company dealing with the purchase and sale of agricultural commodities, one of the options is to acquire storage space. This bachelor thesis aims to map the storage options for the trading company Silvermix s.r.o. and select the most advantageous option for them. In the theoretical part, storage is viewed as part of logistics, with general storage options defined and specifics of grain storage described. In the practical part, through questioning suppliers and comparing commodity exchange prices at different times, options for increasing margins are outlined that would be enabled by operating a proprietary warehouse. The currently available ownership variants are mapped, and their profitability is compared. The most advantageous option is found, and its payback period is evaluated.
Klíčová slova: Storage of agricultural commodities; Grain; Wheat; Rapeseed; Warehouse; Return on Investment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80878/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: