Limity secesionismu iráckého Kurdistánu

Název práce: Limity secesionismu iráckého Kurdistánu
Autor(ka) práce: Ebertová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Strnad, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje autonomní oblast iráckého Kurdistánu. Konkrétně zkoumá, zdali irácký Kurdistán v současné době naplňuje všechny podmínky secesionistické teorie primárních práv, respektive teorie národního sebeurčení. Práce se nejdříve zabývá jednotlivými teoriemi secese a následně jsou poznatky z teorie národního sebeurčení aplikovány na případ iráckého Kurdistánu. Podmínky teorie národního sebeurčení je zapotřebí splnit, pokud chce autonomní oblast iráckého Kurdistánu usilovat o nezávislost na Iráku. Vyhodnocení aktuálního stavu je na základě podmínky separovaného národa, podmínky oprávněného nároku na území, podmínky relativní homogenity obyvatel, a nakonec podmínky distributivní spravedlnosti. Taktéž si bakalářská práce dává za úkol identifikovat další skutečnosti, které v současné době vyhlášení nezávislosti zabraňují.
Klíčová slova: irácký Kurdistán; Irák; secesionismus; teorie národního sebeurčení; KRG
Název práce: The Limits of Iraqi Kurdistan's Secessionism
Autor(ka) práce: Ebertová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Strnad, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis analyses the autonomous region of Iraqi Kurdistan. Specifically, it examines whether Iraqi Kurdistan currently fulfills all the conditions of the secessionist theory of primary rights or more precisely the theory of national self-determination. The thesis first deals with theories of secession, and then the findings from the theory of national self-determination are applied to the case of Iraqi Kurdistan. The conditions of the theory of national self-determination need to be fulfilled if the autonomous region of Iraqi Kurdistan wants to seek independence from Iraq. The evaluation of the current state is based on the condition of a separate nation, the condition of a legitimate claim to the territory, the condition of relative homogeneity of the population, and finally the condition of distributive justice. The bachelor's thesis also sets itself the task of identifying other facts that currently prevent the declaration of independence.
Klíčová slova: KRG; Iraqi Kurdistan; Iraq; secessionism; theory of national self-determination

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 24. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79786/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: