Social Media marketing podniku cestovního ruchu se zaměřením na Instagram marketing

Název práce: Social Media marketing podniku cestovního ruchu se zaměřením na Instagram marketing
Autor(ka) práce: Nováčková, Simona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá Social Media marketingem v cestovním ruchu se zaměřením na Instagram marketing. Cílem práce je analýza nástrojů Instagram marketingu v cestovním ruchu a jejich aplikace v podobě media plánu na instagramový profil vybraného podniku cestovního ruchu. V teoretické části diplomové práce je uveden vývoj sociálních sítí, popis jednotlivých populárních sociálních sítích včetně jejich užití v marketingu. Dále jsou v práci uvedené poznatky z provedené rešerše odborných publikací týkající se Social Media marketingu v cestovním ruchu a samotného Instagram marketingu. V praktické části jsou následně pomocí výpočtu míry zapojení analyzovány nástroje využívané populárními cestovními kancelářemi na jejich instagramových profilech. V této části jsou použity výzkumné metody, jako jsou syntéza a komparace při sjednocování a porovnání poznatků získaných z odborných publikací a ze samotné analýzy. K přizpůsobení a tvorbě obsahu, který je součástí media plánu, je použita situační analýza vybraného podniku cestovního ruchu. V závěru práce je zhodnocena aplikace nástrojů samotného media plánu pomocí metriky míry zapojení uživatelů. Dále je uvedeno i doporučení autora týkající se dalšího využití sociálních sítích v podniku.
Klíčová slova: Social Media marketing; Instagram marketing; marketingové nástroje; media plán; míra zapojení; situační analýza
Název práce: Social Media Marketing of a Tourism Business with a Focus on Instagram Marketing
Autor(ka) práce: Nováčková, Simona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master’s thesis deals with social media marketing in tourism with a focus on Instagram marketing. The aim of the thesis is the analysis of Instagram marketing tools in tourism and their application in the form of a media plan on the Instagram profile of a selected tourism business. In the theoretical part of the thesis, the evolution of social media and description of different popular social networks including their use in marketing is presented. Furthermore, the thesis presents findings from the conducted research of journal articles related to social media marketing in tourism and Instagram marketing itself. The practical part analyses the tools used by popular travel agencies on their Instagram profiles by calculating the engagement rate. In this part, research methods such as synthesis and comparison are used in uniting and comparing the findings obtained from academic publications and from the analysis itself. A situational analysis of the selected tourism business is used to adapt and create the content for the media plan. The paper concludes by evaluating the application of the tools and the media plan itself using the metric of user engagement rate. In addition, the author's own recommendations for further use of social media in the enterprise are also provided.
Klíčová slova: social media marketing; Instagram marketing; marketing tools; engagement rate; media plan; situational analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 24. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79649/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: