Azylová politika německé vlády během uprchlické krize v roce 2015

Název práce: Evolution of asylum policies of the German government during the refugee crisis in 2015
Autor(ka) práce: Kirmová, Kamila Ece
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Kristek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the changes in asylum policy in Germany during the European migration crisis between the years 2014-2016. The research question it answers is whether Germany’s asylum policy changed during the crisis, and if so, how and under which circumstances. The thesis is built on general theoretical approaches to asylum policy derived from conceptualized theories of international relations. The research follows Germany and its applied measures in the form of a legislative discourse. It is a case study analytically researched using mainly qualitative secondary data. The thesis is also enriched by quantitative data in the form of statistics of refugees entering the country. The research brings valuable information in the form of an intertwinement of the theoretical approaches to asylum policy with the German realities of implemented measures and legislation. The findings indicate that Germany’s asylum policy did, in fact, change, but only for a shorter period due to Angela Merkel’s liberal approach and her Wilkommenskuktur open-door policy. The asylum policy later changed back to its restrictive roots, with the realist and national identity approach having overruled the liberal one.
Klíčová slova: Germany; Asylum policy; Asylum; Refugee; Migration crisis; Angela Merkel; Wilkommenskultur
Název práce: Azylová politika německé vlády během uprchlické krize v roce 2015
Autor(ka) práce: Kirmová, Kamila Ece
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Kristek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na změnu azylové politiky v Německu během evropské migrační krize v letech 2014-2016. Výzkumná otázka, na kterou odpovídá, zní, zda se azylová politika Německa během krize změnila, a pokud ano, jak a za jakých okolností. Práce je postavena na obecných teoretických přístupech k azylové politice, které vycházejí z konceptualizovaných teorií mezinárodních vztahů. Výzkum sleduje Německo a jeho aplikovaná opatření v podobě legislativního diskurzu. Jedná se o případovou studii, která je analyticky zkoumána především s využitím kvalitativních sekundárních dat. Práce je obohacena také o kvantitativní data v podobě statistiky dat uprchlíků přicházejících do země. Výzkum přináší cenné informace v podobě prolínání teoretických přístupů k azylové politice s německou realitou realizovaných opatření a legislativou. Výzkum došel ke zjištění, že se azylová politika Německa skutečně změnila, ale pouze na kratší dobu díky liberálnímu přístupu Angely Merkelové a její politice otevřených dveří Wilkommenskuktur. Později se azylová politika vrátila ke svým restriktivním kořenům, přičemž realistický přístup a přístup národní identity převážily nad liberálním přístupem.
Klíčová slova: Německo; Azylová politika; Azyl; Uprchlík; Migrační krize; Angela Merkel; Wilkommenskultur

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79640/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: