Vliv médií v mezinárodních vztazích po založení zpravodajského kanálu CNN: případová studie arabského jara

Název práce: Vliv médií v mezinárodních vztazích po založení zpravodajského kanálu CNN: případová studie arabského jara
Autor(ka) práce: Harrisova, Emma
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Neuschl, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá, na případě arabského jara v Libyi a Jemenu, analýzou vlivu televizní stanice CNN na zahraniční politiku USA. Práce vychází z teorie CNN efektu, reflektující významnost médií v diplomacii, který je popsán v první části práce. Druhá část práce se zaměřuje na arabské jaro ve vybraných státech (Libye a Jemen), k jejichž analýze je použita metoda obsahové analýzy. Prostřednictvím zvolené metody je zkoumáno, zda lze prokázat vliv CNN efektu na zahraniční politiku USA a tím i významnost médií v diplomacii. Cílem práce je tedy konkrétně zodpovězení výzkumné otázky „Jaký vliv mělo zpravodajské pokrytí arabského jara televizní stanicí CNN na americkou politikou vůči těmto událostem ve vybraných zemích?”. Na základě provedené analýzy byl prokázán vliv CNN efektu na zahraniční politiku USA pouze u případu arabského jara v Libyi. Zásadním zjištěním práce bylo to, že kategorie, u nichž došlo k prokázání CNN efektu, byly především ty, které měly přímý dopad na dění v místě sledovatelů, tedy v Americe. Nelze tedy vyloučit schopnost televizní stanice CNN ovlivnit americkou politiku, ale jistě se již nejedná o natolik jednoznačný a častý jev.
Klíčová slova: CNN efekt; arabské jaro; Libye; Jemen; zahraniční politika USA; média
Název práce: The influence of media in international relations after the establishment of the CNN news channel: a case study of the Arab Spring
Autor(ka) práce: Harrisova, Emma
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Neuschl, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis examines the influence of CNN on U.S. foreign policy, using the Arab Spring in Libya and Yemen as a case study. The work is based on the theory of the CNN effect, reflecting the importance of media in diplomacy, which is described in the first part of the thesis. The second part of the thesis focuses on the Arab Spring in selected countries (Libya and Yemen), for which the content analysis method is used. Through the chosen method, it is examined whether the influence of the CNN effect on U.S. foreign policy and thus the relevance of the media in diplomacy can be demonstrated. The aim of the thesis is specifically to answer the following research question "What effect did CNN's coverage of the Arab Spring have on U.S. policy towards these events in the selected countries?". Based on the analysis conducted, the influence of the CNN effect on U.S. foreign policy was demonstrated only for the case of the Arab Spring in Libya. A key finding of the thesis was that the categories for which there was a demonstration of the CNN effect were primarily those that had a direct impact on events in the place of the observers, i.e., America. Thus, CNN's ability to influence American politics cannot be ruled out, but it is certainly no longer such a clear and frequent phenomenon.
Klíčová slova: CNN effect; Arab Spring; Libya; Yemen; U.S. foreign policy; media

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79585/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: