Komunikační strategie vybrané firmy

Název práce: Komunikační strategie vybrané firmy
Autor(ka) práce: Bartoš, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je komunikační strategie vybrané firmy. Hlavním cílem práce je zjistit spotřebitelské preference potenciálních zákazníků vybrané firmy a na základě posouzení stávajícího komunikačního mixu formulovat doporučení pro úpravu komunikační strategie. První část bakalářské práce je založena na monitoringu sekundárních zdrojů. Poznatky jsou následně aplikovány v druhé části práce, která se zabývá především vlastním marketingovým šetřením. Kvantitativní dotazníkové šetření je realizováno metodou CAWI. Marketingová analýza SWOT se opírá zejména o výsledky šetření a současnou komunikační strategii firmy. Účel práce byl splněn na základě formulace doporučení pro nastavení dlouhodobých a krátkodobých komunikačních cílů metodou SMART a také návrhem pro úpravu stávajícího komunikačního mixu.
Klíčová slova: marketingová komunikace; zákaznická loajalita; služby
Název práce: Communication strategy of a chosen company
Autor(ka) práce: Bartoš, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the bachelor thesis is the communication strategy of a chosen company. The main objective of the thesis is to identify the consumer preferences of potential customers of the chosen company and to formulate recommendations for the communication strategy based on the assessment of the existing communication mix. The first part of the bachelor thesis is based on the monitoring of secondary sources. The findings are then applied in the second part of the thesis, which deals primarily with the primary marketing research. The quantitative questionnaire survey is carried out using the CAWI method. The marketing SWOT analysis is mainly based on the results of the survey and the current communication strategy of the company. The purpose of the thesis has been fulfilled, provided was formulation of recommendations for setting long-term and short-term communication goals using the SMART method, as well as suggestions for adjusting the current communication mix.
Klíčová slova: marketing communication; customer loyalty; services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2021
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77196/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: