Propagace firmy FERMATA, a.s. na internetu

Název práce: Propagace firmy FERMATA, a.s. na internetu
Autor(ka) práce: Fabóová, Katarína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Kubálek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce „Propagace firmy FERMATA, a.s. na internetu“ bylo identifikovat vhodné marketingové nástroje pro firmu FERMATA,a.s. a na základě analýzy stávající komunikační strategie navrhnout doporučení pro její úpravu. Cíl práce byl splněn částečně na základě monitoringu literatury a dále na základě prozkoumání marketingové komunikace vybrané firmy formou případové studie. První část tvoří kapitoly, ve kterých je zachyceno teoretické vymezení dané problematiky. Druhá část je zaměřena na popis metodologie práce. Třetí část se zabývá analýzou konkurence, SWOT analýzou zkoumané firmy a vyhodnocením nové marketingové strategie včetně autorem doporučených návrhů pro další zkoumání.
Klíčová slova: SWOT analýza; Internet; Marketingové nástroje; Komunikační strategie; Případová studie; Analýza konkurence
Název práce: Internet promotion of the company FERMATA, a.s
Autor(ka) práce: Fabóová, Katarína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Kubálek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis "Internet promotion of the company FERMATA, a.s." was to identify suitable marketing tools for the company FERMATA, a.s. and based on the analysis of the existing communication strategy, propose recommendations for its modification. The aim of the work was achieved partly based on monitoring the literature and research of the marketing communication of the selected company in the form of a case study. The first part consists of chapters in which the theoretical definition of the issue is captured. The second part is focused on the description of the methodology of the thesis. The third part deals with the competitive analysis, the SWOT analysis of the monitored company and the evaluation of the new marketing strategy, including the suggestions for further investigation recommended by the author .
Klíčová slova: Internet; Communication strategy; Competitive analysis; Internet marketing ; Case study; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2015
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54561/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: