Použití kryptoměn k obejití sankcí

Název práce: Usage of cryptocurrencies to avoid sanctions
Autor(ka) práce: Paltarak, Mikita
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: de Batz de Trenquelléon, Laure Sabine Marie
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis explores the potential for using cryptocurrencies to evade sanctions, with a focus on the European Union (EU) regulatory framework. The research examines the shortcomings of current cryptocurrency regulations and assesses the feasibility of bypassing sanctions through the use of digital assets. The goal of this study is to investigate the effectiveness of existing regulations in preventing the evasion of sanctions through cryptocurrencies and to identify gaps in the existing regulatory environment that may facilitate such activities. The research combines a theoretical examination of regulatory frameworks with practical experiments and interviews involving individuals who have attempted to evade sanctions using cryptocurrencies. The thesis is structured into five main sections: The first section briefly explains cryptocurrencies, their need for regulation, and the challenges faced in regulating them. The second section examines international and country-level regulatory frameworks, with a focus on the EU, and evaluates the existing intra-exchange regulations such as Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) policies. The third section discusses the usage of cryptocurrencies to avoid sanctions, with a particular emphasis on the Russia-Ukraine conflict, and explores different approaches taken by countries and individuals to evade sanctions using cryptocurrencies. The fourth section presents the barriers to sanctions evasion and the approaches to maintaining anonymity. The final chapter includes interviews with individuals who have attempted to evade sanctions using cryptocurrencies and an experimental assessment of the feasibility of such evasion using cryptocurrencies. The last section concludes the thesis, summarizing the main findings and implications for regulatory authorities.
Klíčová slova: Sanctions evasion; Regulation; European Union; Anonymity; Cryptocurrencies; Cross-border transactions; Problems
Název práce: Použití kryptoměn k obejití sankcí
Autor(ka) práce: Paltarak, Mikita
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: de Batz de Trenquelléon, Laure Sabine Marie
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá potenciál využití kryptoměn k obejití sankcí se zaměřením na regulační rámec Evropské unie (EU). Výzkum zkoumá nedostatky současných předpisů týkajících se kryptoměn a posuzuje proveditelnost obejití sankcí pomocí digitálních aktiv. Cílem této studie je prozkoumat účinnost stávajících předpisů při zabránění obejití sankcí pomocí kryptoměn a identifikovat mezery v současném regulačním prostředí, které mohou podporovat takové aktivity. Výzkum kombinuje teoretické zkoumání regulačních rámců s praktickými experimenty a rozhovory s jednotlivci, kteří se pokusili obejít sankce pomocí kryptoměn. Práce je strukturována do pěti hlavních sekcí: První sekce stručně vysvětluje kryptoměny, jejich potřebu regulace a výzvy při jejich regulaci. Druhá sekce zkoumá mezinárodní a zeměpisné regulační rámce se zaměřením na EU a hodnotí existující předpisy v oblasti výměn mezi kryptoměnami, jako jsou politiky proti praní špinavých peněz (AML) a poznávání zákazníků (KYC). Třetí sekce se zabývá použitím kryptoměn k obejití sankcí, s důrazem na ruskou-ukrajinskou valku, a zkoumá různé přístupy zemí a jednotlivců k obejití sankcí pomocí kryptoměn. Čtvrtá sekce prezentuje překážky při obejití sankcí a přístupy k udržení anonymity. Poslední kapitola zahrnuje případové studie, které zahrnují rozhovory s jednotlivci, kteří se pokusili obejít sankce pomocí kryptoměn, a experimentální ověření proveditelnosti takového obejití pomocí kryptoměn. Poslední sekce uzavírá práci, shrnuje hlavní závěry a následky pro regulační orgány.
Klíčová slova: Evropská unie; Přeshraniční transakce; Problémy; Anonymita; Kryptoměny; Obejití sankcí; Regulace

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2022
Datum podání práce: 29. 4. 2023
Datum obhajoby: 30. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81643/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: