Softwarová platforma pro podporu mentoringu v organizacích

Název práce: Softwarová platforma pro podporu mentoringu v organizacích
Autor(ka) práce: Vacek, Zbyšek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je návrh a implementace webové aplikace pro podporu mentoringu v malých a středních organizacích. Cílem práce je vytvoření softwarového řešení, které bude podporovat mentoringový vztah a bude použitelné jak pro mentory, tak pro jimi rozvíjené mentees. Primární zaměření aplikace je pro menší a střední organizace. Sekundárně jí lze využít i pro individuální mentoringové vztahy. Vývoji aplikace předchází teoretická část. V té je představen samotný mentoring jako forma rozvoje jedince. Jsou zde popsány jeho principy, přínosy a rozdíly oproti jiným formám rozvoje. Dále je popsána role mentora a mentee v jejich vztahu. Následuje analýza současného stavu v oblasti softwarové podpory mentoringu a porovnání již existujících řešení. Na základě teoretické části jsou definovány požadavky na aplikaci. V praktické části je popis programovacích jazyků, frameworků a dalších technologií použitých pro vývoj programu. Důležité části kódu jsou objasněny a dány do souvislostí. Aby bylo možné na tuto práci a vytvořenou aplikaci snadno navazovat, je popsán i postup zprovoznění lokálního vývojového prostředí. Výstupem této práce je zdrojový kód výsledné aplikace a dokumentace pro její uživatele.
Klíčová slova: Mentoring; webová aplikace; Python; Django; React
Název práce: Software platform for mentoring in organizations
Autor(ka) práce: Vacek, Zbyšek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this thesis is the design and implementation of a web application that supports mentoring in small and medium-sized organizations. The objective of this work is to create a software solution that will support the mentoring relationship and will be usable both for mentors and mentees. The primary focus of the application is on smaller and medium-sized organizations, but it can be used for individual mentoring relationships as well. The development of the application is preceded by a theoretical part. It introduces mentoring as a form of individual development. Its principles, benefits, and differences compared to other forms of development are described there. The roles of the mentor and mentee in their relationship are also described. Next, there is an analysis of the current state of software support for mentoring and a comparison of existing solutions. Based on the theoretical part, requirements for the application are defined. In the practical part, programming languages, frameworks, and other technologies used for the development are described. Important parts of the code are explained and put into context. In order to make it easy to expand on this work and the created application, the setup of a local development environment is described. The output of this work is the source code of the final application and documentation for its users.
Klíčová slova: web application; Mentoring; Python; Django; React

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69369/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: