Mapování procesů pro logistickou organizaci

Název práce: PROCESS MAPPING IN A LOGISTICS COMPANY
Autor(ka) práce: Hudáková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Ziaei Nafchi, Majid
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis aims to explain business process management in the context of logistics companies, along with process mapping and modeling. The theoretical part supports the practical part, where processes of chosen organisation are mapped using semi-structured in depth interview method for data collection, followed by creation of AS-IS process models. Furthermore, it is followed by value-added analysis of said processes in order to determine the possibility for their automation, which is supported by creation of TO-BE process models. These models are further supplemented with recommendations for their further implementation.
Klíčová slova: process modeling ; process mapping; BPMN 2.0; Business process management
Název práce: Mapování procesů pro logistickou organizaci
Autor(ka) práce: Hudáková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Ziaei Nafchi, Majid
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl vysvětlit řízení podnikových procesů v kontextu logistických společností spolu s procesním mapováním a modelováním. Praktická část výchazí z teoretické části, kde jsou mapovány procesy vybrané organizace pomocí metody polostrukturovaných hloubkových rozhovorů pro sběr dat, s následnou tvorbou AS-IS procesních modelů. Dále následuje analýza přidané hodnoty uvedených procesů za účelem zjištění možnosti jejich automatizace, která je podpořena tvorbou modelů procesů TO-BE. Tyto modely jsou dále doplněny doporučeními pro jejich další implementaci.
Klíčová slova: modelování procesů; BPMN 2.0; mapování procesů; Řízení podnikových procesů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2022
Datum podání práce: 1. 5. 2023
Datum obhajoby: 16. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82557/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: