Automatizace procesu sběru a zpracování dat

Název práce: Automatizace procesu sběru a zpracování dat
Autor(ka) práce: Míča, Robert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Palm, Lukas
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření části řešení pro praktický projekt vyvíjený oddělením Bussines Inteligence – Digital Customer Applications ve společnosti Siemens, s.r.o. Projekt si klade za cíl sjednotit a usnadnit proces fakturace kontraktů napříč všemi odděleními společnosti. Součástí vývoje tohoto projektu je i reporting, který společnosti poskytne přehled nad všemi vedenými kontrakty a službami, které jsou společností poskytovány jejím zákazníkům. V současné době není možné takový report vytvořit, jelikož jednotlivá oddělení fakturaci provádí odlišným způsobem a struktura dat není jednotná. Tento systém fakturaci částečně automatizuje a díky využití kmenových dat společnosti, značně usnadní kontrolu dat pro zástupce jednotlivých oddělení, kteří jsou zodpovědní za fakturaci kontraktů. Hlavním cílem je vytvořit řešení pro projekt, které se zaměřuje zejména na zpracování kmenových dat společnosti a vývoj systému na databázovém serveru. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních částí. V první části je čtenář seznámen s problematikou projektu, jeho cíli, účastníky a potenciálními riziky. Druhá část představuje použité technologie, vstupní data a uživatelské ovládání systému. Následuje část třetí, která detailně popisuje autorův přínos k vývoji systému, jeho klíčové části a zdrojový kód. Závěrečná část hodnotí přínos systému pro organizaci, jeho aktuální stav, časté problémy a plány na budoucí rozšíření a změny.
Klíčová slova: ETL; Kmenová data; SQL; Datová kvalita; Zpracování kontraktů; Databáze; Knime; Business Inteligence
Název práce: Automation of the data collection and processing process
Autor(ka) práce: Míča, Robert
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Palm, Lukas
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the creation of part of the solution for a practical project developed by the Bussines Intelligence - Digital Customer Applications department at Siemens, s.r.o. The project aims to unify and facilitate the contract invoicing process across all company departments. Part of the development of this project is also reporting, which will provide the company with an overview of all managed contracts and services provided by the company to its customers. Currently, it is not possible to create such a report, as individual departments perform invoicing in a different way and the data structure is not uniform. This system partially automates invoicing and, thanks to the use of the company's master data, greatly facilitates data control for representatives of individual departments who are responsible for invoicing contracts. The main goal is to create a solution for the project, which focuses mainly on the processing of the company's master data and the development of the system on the database server. This thesis consists of four main parts. In the first part, the reader is introduced to the issues of the project, its goals, participants and potential risks. The second part presents the technologies used, input data and user control of the system. The third part follows, which describes in detail the author's contribution to the development of the system, its key parts and the source code. The final part evaluates the contribution of the system to the organization, its current status, frequent problems and plans for future expansion and changes.
Klíčová slova: ETL; Business Inteligence; SQL; Master data; Database; Knime; Data quality; Contract processing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data a analytika pro business
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2022
Datum podání práce: 1. 5. 2023
Datum obhajoby: 9. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79698/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: