Návrh metodiky pro implementaci reportingového cyklu a jeho pilotní ověření

Název práce: Návrh metodiky pro implementaci reportingového cyklu a jeho pilotní ověření
Autor(ka) práce: Bobuský, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice reportingu, a především nastavení reportingového cyklu uvnitř společnosti. Jejím hlavním cílem je navrhnout metodiku pro implementaci reportingového cyklu, která by firmám pomohla správně nastavit reporting. Součástí navržené metodiky je i pilotní ověření metodiky v praxi včetně vyhodnocení, do jaké míry došlo ke zlepšení reportingového cyklu. První, teoretická část práce, se skládá ze čtyř kapitol. Tyto kapitoly slouží jako souhrn odborných poznatků, na základě kterých je metodika navržená. Jde o poznatky z oblasti Business Intelligence a postavení reportingu v BI architektuře. Dále o poznatky z oblasti reportingu, reportovacího cyklu a také o problémy, kterým společnosti v praxi v rámci reportingu čelí. Dalšími dvěma oblastmi, ze kterých autor čerpá, jsou poznatky o již existujících metodikách a existujících způsobech zlepšování procesů ve společnosti. Druhá, praktická část práce, obsahuje popis navržené metodiky pro implementaci reportingového cyklu a pilotní ověření dané metodiky v praxi. Při návrhu metodiky vzniklo několik šablon, které usnadňují aplikaci metodiky. Součástí praktické části je vyhodnocení stavu reportingového cyklu před a po nastavení reportingu dle metodiky.
Klíčová slova: metoda implementace reportovacího cyklu; reporting; reportovací cyklus; Business Intelligence; report
Název práce: Proposal of methodology for implementation of the reporting cycle and its pilot verification
Autor(ka) práce: Bobuský, Vladimír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maryška, Miloš
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is devoted to the issue of reporting, and above all to the setting of the reporting cycle within the company. Its main goal is to propose a methodology for the implementation of the reporting cycle, which would help companies set up reporting correctly. Part of the proposed methodology is a pilot verification of the methodology in practice, including an evaluation of the extent to which the reporting cycle has been improved. The first, theoretical part of the thesis consists of four chapters. These chapters serve as a summary of expert knowledge on the basis of which the methodology is designed. It is knowledge from the field of Business Intelligence and the position of reporting in BI architecture. Insights from the field of reporting, the reporting cycle and also about the problems that companies face in practice in the framework of reporting. The other two areas from which the author draws are knowledge about already existing methodologies and existing ways of improving processes in society. The second, practical part of the work contains a description of the proposed methodology for the implementation of the reporting cycle and pilot verification of the given methodology in practice. During the design of the methodology, several templates were created that facilitate the application of the methodology. Part of the practical part is the evaluation of the status of the reporting cycle before and after the setting of reporting according to the methodology.
Klíčová slova: Business Intelligence; report; reporting cycle implementation method; reporting; reporting cycle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2021
Datum podání práce: 1. 5. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78246/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: