Analýza Asymetrií ve Statistice Zahraničního Obchodu

Název práce: Analysis of Asymmetries in Foreign Trade Statistics
Autor(ka) práce: Kindl, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musil, Petr
Oponenti práce: Sixta, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
From January 2022 the EU member states have begun sharing their nationally collected micro-data with the aim of reducing asymmetries that stem from discrepancies in the international trade of goods. There are many reasons behind these discrepancies, such as differences in dates of departure and arrival, errors, or methodological requirements. In this thesis, I first begin with an introduction of the known reasons for asymmetries in foreign trade. In the next chapter a broad look at the situation among the European member states outlines the severity of the asymmetry phenomena in the European Union. Then, I introduce the micro-data exchange program, and how it works before diving deep into the Czech import micro-data with my custom solution for analyzing the data. I find and describe the largest asymmetries in terms of value by country, commodity, and reporting entity. I finish by recommending few improvements to the micro-data exchange program.
Klíčová slova: Goods Imports; Eurostat; European Statistics; Data Sharing; European Cooperation; Official Statistics; COMEXT; Microdata; Foreign Trade; MDE; European Statistical System; Micro-Data Exchange; Intrastat; Combined Nomenclature; Harmonized System
Název práce: Analýza Asymetrií ve Statistice Zahraničního Obchodu
Autor(ka) práce: Kindl, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musil, Petr
Oponenti práce: Sixta, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Od ledna 2022 začaly členské státy EU sdílet svá národně shromážděná mikrodata s cílem snížit asymetrie, které pramení z nesrovnalostí v mezinárodním obchodu se zbožím. Za těmito nesrovnalostmi je mnoho důvodů, jako jsou rozdíly v obdobích odjezdu a příjezdu, chyby nebo odlišné metodické požadavky. V této práci nejprve začínám představením známých důvodů asymetrií v zahraničním obchodu. V další kapitole široký pohled na situaci mezi evropskými členskými státy nastiňuje závažnost fenoménu asymetrií v Evropské Unii. Poté představuji program pro výměnu mikrodat a jeho fungování předtím, než se ponořím hluboko do mikrodat dovozu České Republiky skrze vlastně navrženým řešením pro analýzu dat. Nacházím a popisuji největší asymetrie z hlediska hodnoty podle země, komodity a vykazujícího subjektu. Na závěr doporučuji několik vylepšení programu pro výměnu mikrodat.
Klíčová slova: Eurostat; Evropský Statistický Systém; Sdílení Dat; Mikrodata; Zahraniční Obchod; Dovoz Zboží; MDE; Evropská Statistika; Oficiální Statistika; Výměna Mikrodat; Intrastat; Harmonizovaný Systém; Evropská Spolupráce; COMEXT; Kombinovaná Nomenklatura

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economic Data Analysis/Official Statistics
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2023
Datum podání práce: 2. 5. 2023
Datum obhajoby: 8. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83832/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: