Volunteer management – vnímanie športového dobrovoľníka a dobrovoľníctva vo svete

Název práce: Volunteer management – vnímanie športového dobrovoľníka a dobrovoľníctva vo svete Motivácia dobrovoľníka a nové trendy v dobrovoľníctve k zadefinovaniu volunteer managera v odborných športových publikáciách
Autor(ka) práce: Válkyová, Katarína
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Mirovský, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Výskum je zameraný na zistenie, či existuje definícia športového dobrovoľníka a športového dobrovoľníctva na Slovensku a vo svete. A aké rozdiely sú medzi sociálnym a športovým dobrovoľníctvom resp. či existujú nejaké rozdiely v definíciách. Definovanie a pochopenie dobrovoľníka a dobrovoľníctva je alfa a omega pre volunteer management. No na druhej strane nemôžeme zabúdať na samotnú motiváciu dobrovoľníkov a trendy v dobrovoľníctve. Trendy v dobrovoľníctve sa za posledné roky vďaka svetovej pandémii COVID 19 zmenili. The research is aimed at finding out whether there is a definition of a sports volunteer and sports volunteering in Slovakia and in the world. And what are the differences between social and sports volunteering or whether there are any differences in definitions? Defining and understanding a volunteer and volunteering is the alpha and omega for volunteer management. On the other hand, we cannot forget the motivation of volunteers and the trends in volunteering. Trends in volunteering have changed in recent years thanks to the global pandemic of COVID 19.
Klíčová slova: motivácia; volunteer management; dobrovoľník; trend; volunteer manager; dobrovoľníctvo
Název práce: Volunteer management – vnímanie športového dobrovoľníka a dobrovoľníctva vo svete
Autor(ka) práce: Válkyová, Katarína
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Mirovský, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Výzkum je zaměřen na zjištění, zda existuje definice sportovního dobrovolníka a sportovního dobrovolnictví na Slovensku a ve světě. A jaké rozdíly jsou mezi sociálním a sportovním dobrovolnictvím resp. zda existují nějaké rozdíly v definicích. Definování a pochopení dobrovolníka a dobrovolnictví je alfa a omega pro volunteer management. Ale na druhé straně nemůžeme zapomínat na samotnou motivaci dobrovolníků a trendy v dobrovolnictví. Trendy v dobrovolnictví se za poslední roky díky světové pandemii COVID 19 změnily.
Klíčová slova: motivace; volunteer management; volunteer manager; trend; dobrovolník; dobrovolnictví
Název práce: Volunteer management – ​​perception of a sports volunteer and volunteering in the world Volunteer Motivation and new trends in volunteering to define a volunteer manager in professional sports publications
Autor(ka) práce: Válkyová, Katarína
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Mirovský, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The research is aimed at finding out whether there is a definition of a sports volunteer and sports volunteering in Slovakia and in the world. And what are the differences between social and sports volunteering or whether there are any differences in definitions? Defining and understanding a volunteer and volunteering is the alpha and omega for volunteer management. On the other hand, we cannot forget the motivation of volunteers and the trends in volunteering. Trends in volunteering have changed in recent years thanks to the global pandemic of COVID 19.
Klíčová slova: volunteer; volunteer manager; volunteering; trend; motivation; volunteer management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2023
Datum podání práce: 7. 5. 2023
Datum obhajoby: 21. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83339/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: