Návrh UX/UI aplikace na přehrávání hudby z pohledu psychologie a sémiotiky

Název práce: Návrh UX/UI aplikace na přehrávání hudby z pohledu psychologie a sémiotiky
Autor(ka) práce: Šubík, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená práce se zabývá pravidly pro design uživatelsky přívětivé mobilní aplikace a jejich praktickým využitím při tvorbě aplikace na přehrávání hudby. V první části se definují pravidla, které vycházejí z obecné interakce člověk-počítač. Ve druhé části se definují pravidla založená na psychologii barev, behaviorální psychologii a sémiotice. Barvy mají velký vliv na lidskou psychiku a mohou ovlivnit náladu a chování uživatelů. Práce definuje UX pravidla vycházející zemocí a asociací spojovanými s konkrétními barvami a prohlubují tak UX uživatele. Behaviorální psychologie poskytuje užitečné nástroje pro design interakce a uživatelského rozhraní, které podporují uživatelskou zkušenost. Sémiotika se pak zaměřuje na význam symbolů a znaků v rámci komunikace a může pomoci vytvářet srozumitelnou a intuitivní navigaci v aplikaci. Poslední část se zabývá tvorbou prototypu aplikace pomocí metody design sprint, ve které jsou využita pravidla stanovená v teoretické části. Design aplikace je následně otestován respondenty. Testováním získáme zpětnou vazbu na UX/UI principy, sémiotické ikony použité v prototypu a vytvoříme personu, pro kterou se může aplikace v budoucnu realizovat. Respondenti potvrdili jednoduchost a přehlednost prototypu a navrhli úpravy prototypu pro lepší UX.
Klíčová slova: UX; UI; psychologie barev; behaviorální psychologie; sémiotika; design sprint; aplikace na přehrávání hudby; interakce člověk-počítač
Název práce: UX/UI design of a music player application from the perspective of psychology and semiotics
Autor(ka) práce: Šubík, Šimon
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented work deals with rules for designing user-friendly mobile applications and their practical utilization in creating a music playback application. The first part defines rules that stem from general human-computer interaction. The second part defines rules based on color psychology, behavioral psychology, and semiotics. Colors have a significant impact on the human psyche and can influence the mood and behavior of users. The work defines UX rules based on emotions and associations associated with specific colors. Behavioral psychology provides useful tools for designing interaction and user interfaces that enhance the user experience. Semiotics focuses on the meaning of symbols and signs in communication and can help create understandable and intuitive navigation in the application. The last part focuses on creating a prototype of the application using the design sprint method, in which the rules established in the theoretical part are utilized. The design of the application is subsequently tested with respondents. Through testing, we gather feedback on UX/UI principles, semiotic icons used in the prototype, and create a persona for whom the application can be implemented in the future. The respondents confirmed the simplicity and clarity of the prototype and suggested adjustments for better UX.
Klíčová slova: UX; UI; color psychology; behavioral psychology; semiotics; design sprint; music player application; human-computer interaction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2022
Datum podání práce: 7. 5. 2023
Datum obhajoby: 12. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81083/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: