Tvorba a analýza instagramoveho obsahu pro projekt @jsemunikat

Název práce: Tvorba a analýza instagramoveho obsahu pro projekt @jsemunikat
Autor(ka) práce: Petrášová, Magdaléna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Kynclová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě a analýze instagramového obsahu pro projekt @jsemunikat neboli „Unikáti“. Cílem práce je vytvořit obsah, který se bude po nějakou dobu na profilu sdílet, aby se následně mohlo zanalyzovat, které příspěvky se vyplatí dělat do budoucna, se kterými přestat anebo které a jak vylepšit. V první časti je definováno, co jsou to sociální sítě a konkrétněji vysvětluje pojmy týkající se sociální sítě Instagram. Následně je popsán postup při tvorbě a je zmíněno, na co by měl tvůrce při vytváření obsahu myslet, aby tento obsah měl větší počet interakcí a větší dosah. Poslední kapitola teoretické části přibližuje problémy spojené s používáním sociálních sítí. Praktická část začíná popisem projektu @jsemunikát, jeho hlavním cílem a myšlenkou. Následně se pouští do rešerše konkurence a prozkoumání momentálních trendů na Instagramu. Z celkových poznatků vybírá pro projekt ty nejrelevantnější a následuje samotný proces příprav obsahu. Poté, co se obsah na určitou dobu vypublikují, se provede celková analýza profilu pomocí Meta Business Suite, na základě které se vyvodí doporučení, jak by měla autorka postupovat do budoucna.
Klíčová slova: content plan; tvorba obsahu ; Instagram; analýza instagramového profilu
Název práce: Creating and analysing instagram content for the @jsemunikat project
Autor(ka) práce: Petrášová, Magdaléna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gburíková, Alžbeta
Oponenti práce: Kynclová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is dedicated to the creation and analysis of Instagram content for the @jsemunikat or "Unikáti" project. The aim of the thesis is to create content that will be shared on the profile for some time, in order to analyze which posts are worth making in the future, which ones to stop or which ones to improve. The first part defines what social networks are and explains more specifically the concepts related to the social network Instagram. Then, the creation process is described and it is mentioned what a creator should keep in mind when creating content in order to have more interactions and greater reach. The last chapter of the theoretical part introduces the problems associated with the use of social networks. The practical part starts with a description of the @jsemunikat project, its main goal and its idea. It then goes on to research the competition and explore the current trends on Instagram. It selects the most relevant ones for the project from the overall findings, followed by the actual content preparation process. After the content is published for a certain period of time, an overall profile analysis is performed using Meta Business Suite, which leads to recommendations on how the author should proceed in the future.
Klíčová slova: Instagram; content plan; creating content; Instagram profile analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2022
Datum podání práce: 8. 5. 2023
Datum obhajoby: 13. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82981/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: