Práce s daty při predikci volebních výsledků

Název práce: Práce s daty při predikci volebních výsledků
Autor(ka) práce: Burian, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou provádění předvolebních průzkumů se zaměřením na standardy a metodiky běžně používané v České republice a možností využití dat ze sociálních sítí. Předmětem výzkumu jsou procesy sběru a zpracování dat, jejich výhody a nedostatky. Základní výzkum je proveden identifikací a zhodnocením faktorů, jež mohou mít na danou problematiku vliv, a následně analýzou příslušných dokumentů a komparací metodik vybraných výzkumných agentur. Mezi identifikované faktory patří legislativa, standardy nadnárodních členských organizací a samotné metodiky jednotlivých agentur. Další část práce se věnuje monitorování komunikace kandidátů v prezidentských volbách 2023 na sociálních sítích a rozebírá její vliv na výsledek prvního kola voleb a předvolební průzkumy. Výsledkem práce je na základě poznatků o konvenčních a alternativních metodách předvolebních průzkumů navrhnout úpravy základních metodik a mezinárodních standardů s využitím dat ze sociálních sítí. Hlavním nedostatkem konvenčně prováděných předvolebních průzkumů je časová omezenost jejich relevance. Volební model není predikcí, ale statistickým modelem současné situace ve společnosti. Monitoringem a analýzou údajů ze sociálních sítí lze sledovat trendy, které lze podle zjištění v této práci zakomponovat do konvenčních metodik i standardů.
Klíčová slova: Předvolební průzkum; Volební průzkum; Predikce; Agentury; Metodika; Standard; Etický kodex; Sociální sítě; Komunikace; Komunikační kanál; Volby
Název práce: Usage of data in predicting election results
Autor(ka) práce: Burian, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Papík, Richard
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis discusses the issue of conducting pre-election polls, focusing on the standards and methodologies commonly used in the Czech Republic and the possibility of using data from social networks. The subject of the research are the processes of data collection and processing, their advantages and shortcomings. The basic research is carried out by identifying and evaluating factors that may influence the issue, followed by an analysis of relevant documents and a comparison of methodologies of selected research agencies. The factors identified include legislation, standards of supranational member organisations and the methodologies of the individual agencies themselves. The next part of the thesis focuses on monitoring the communication of candidates in the 2023 presidential election on social media and discusses its influence on the outcome of the first round of the election and pre-election polls. As a result, the thesis proposes modifications to the basic methodologies and international standards using social media data, based on the findings on conventional and alternative methods of pre-election polls. The main shortcoming of conventionally conducted pre-election surveys is the time limitation of their relevance. An electoral model is not a prediction but a statistical model of the current situation in society. By monitoring and analyzing social network data, trends can be observed that can be incorporated into conventional methodologies and standards, according to the findings in this paper.
Klíčová slova: pre-election polls; prediction; social networks; social media; communication; elections; agencies; Election research; communication channel; standard; methodology; code of ethics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační média a služby
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2022
Datum podání práce: 11. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82587/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: