Komparace hospodářsko-politických opatření proti zvýšení cen ropy ve Spojeném království při ropných šocích 70. let 20. století a energetické krizi v roce 2022

Název práce: Komparace hospodářsko-politických opatření proti zvýšení cen ropy ve Spojeném království při ropných šocích 70. let 20. století a energetické krizi v roce 2022
Autor(ka) práce: Horáček, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Burianová, Tereza
Oponenti práce: Kovář, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá hospodářskými opatřeními po ropných šocích 70. let 20. století a po energetické krizi roku 2022, vyvolané embargem na ruský plyn ve Spojeném království. Cílem je komparovat tato opatření a následně zvážit možnost, zda se opatření po ropných šocích dají uplatnit na situaci energetické krize v roce 2022. V teoretické části jsou vysvětleny ekonomické pojmy, používané v práci (tvorba ceny ropy, regulace či negativní nabídkový šok). Poté se zaměřuje na historické pozadí ropných šoků a opatření, které měly za cíl tlumit následky těchto šoků. V praktické části je provedena analýza jednotlivých zkoumaných období a vlivů opatření na zotavení ekonomiky Spojeného království. Poslední částí je samotná komparace opatření minulých a současných a analýza, zda by opatření minulá napomohla k zotavení britské ekonomiky v roce 2022 a v následujících letech. Možnými opatřeními, která měla spíše pozitivní vliv na obnovení ekonomiky Spojeného království v období ropných šoků jsou investice do získávání vlastních energetických zdrojů, především ropy a zemního plynu, a privatizace státních podniků. Obě opatření jsou do jisté míry používána v horizontu posledních patnácti let. Investice do získávání zdrojů jsou již rozšířeny v rámci vládního programu pro boj s energetickou krizí. Tato práce také objevila možný pozitivní dopad privatizací státních podniků v podmínkách energetické krize roku 2022.
Klíčová slova: regulace; ropa; trh s energií; privatizace; ropné šoky; energetická krize; Spojené království
Název práce: Comparison of Economic Policies to Counter Oil Price Increasing in the United Kingdom during the 1970s Oil Shocks and the 2022 Energy Crisis
Autor(ka) práce: Horáček, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Burianová, Tereza
Oponenti práce: Kovář, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor‘s thesis examines economic policies following the oil shocks of the 1970s and the 2022 energy crisis triggered by the embargo on Russian gas in the United Kingdom. The aim is to compare these policies and then to consider whether the post-oil shocks policies are applicable to the 2022 energy crisis. The theoretical section discusses economic phenomena used in this work (oil prices, regulation and negative supply shocks). Then it focuses on the historical background of oil shocks and the policies that were implemented to tame the effects of these shocks. The practical section contains analyses of different periods which are the subjects of this work and a closer look on the effects of the policies on the recovery of the United Kingdom’s economy. The final part is the actual comparison of past and current policies and an analysis whether past policies would have helped the UK economy to recover in 2022 or in the following years. Possible policies that have had a rather positive impact on the recovery of the UK economy during the oil shocks are investment in the acquisition of its own energy resources, especially oil and gas, and the privatization of state-owned enterprises. Both policies have been used to some extent over the last fifteen years. Investment in resource acquisition has already been expanded as part of the government's programme to tackle the energy crisis. This paper has also discovered the potential positive impact of state-owned enterprises privatizations in the context of the 2022 energy crisis.
Klíčová slova: oil shocks; energy crisis; United Kingdom; oil; energy market; privatization; regulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2023
Datum podání práce: 10. 5. 2023
Datum obhajoby: 15. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84156/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: