Hypotéza efektivních trhů, akciové indexy a ETF fondy

Název práce: Hypotéza efektivních trhů, akciové indexy a ETF fondy
Autor(ka) práce: Prokopec, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Mach, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je testovat, zda je pohyb cen akcií nahodilý v souladu s hypotézou efektivních trhů, nebo lze jejich pohyb predikovat na základě dostupných informací. Ze syntézy odborné literatury vyplývá, že hypotéza efektivních trhů není všeobecně přijímána a existují empiricky podložené anomálie, které hypotézu vyvrací. V souvislosti s anomáliemi je nutné brát v potaz existenci transakčních nákladů, které snižují potenciální zisky realizované díky anomáliím. ETF fondy jsou obecně vnímány jako inovace v oblasti pasivního investování, které má ovšem i své kritiky. Ti poukazují na případnou distorzi na trhu podkladových aktiv a další rizika. V časovém rozmezí let 1970-2020 práce testuje chování cen akciového indexu S&P 500, které jsou vysvětlovány cenami ropy a americkými makroekonomickými ukazateli. Z výsledného modelu vyplývá, že existuje statisticky významný efekt míry nezaměstnanosti a změn v úrokových sazbách na ceny sledovaného indexu v dalším čtvrtletí. Jelikož lze dle modelu predikovat budoucí pohyb cen akciového indexu, je hypotéza efektivních trhů v její slabé formě zamítnuta.
Klíčová slova: makroekonomické ukazatele; index S&P 500; ETF fondy; pasivní investování; USA; hypotéza efektivních trhů
Název práce: Efficient market hypothesis, stock indexes and ETF funds
Autor(ka) práce: Prokopec, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Mach, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to test whether the movement of stock prices is random, in line with the efficient market hypothesis, or whether their movement can be predicted based on available information. The synthesis of professional literature suggests that the efficient market hypothesis is not universally accepted and there are empirically supported anomalies that refute the hypothesis. In the context of anomalies, it is necessary to take into account the existence of transaction costs, which reduce potential profits realized through anomalies. ETF funds are generally perceived as an innovation in passive investing, but they also have their critics. They point to potential distortions in the underlying asset market and other risks. In the time frame of 1970-2020, the thesis tests the behaviour of prices in the S&P 500 stock index, which are explained by oil prices and US macroeconomic indicators. The resulting model shows that there is a statistically significant effect of the unemployment rate and changes in interest rates on the prices of the index in the next quarter. Since the model predicts the future movement of stock prices, the efficient market hypothesis in its weak form is rejected.
Klíčová slova: USA; efficient market hypothesis; macroeconomics indicators; S&P 500 index; ETF funds; passive investing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2023
Datum podání práce: 10. 5. 2023
Datum obhajoby: 15. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84122/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: