Vliv rizikového kapitálu na produktivitu a ekonomický růst

Název práce: Vliv rizikového kapitálu na produktivitu a ekonomický růst
Autor(ka) práce: Štěrba, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je nalézt odpověď na otázku, zdali investice do rizikového kapitálu přispívají k ekonomickému růstu a zvýšení produktivity technologického (ICT) sektoru. Ačkoliv současný akademický konsenzus naznačuje, že rizikový kapitál skutečně podporuje inovace a ekonomický růst, není jisté, zda to samé platí i pro Českou republiku s její relativně krátkou historií v oblasti rizikového kapitálu. Pro srovnání a začlenění českého trhu s rizikovým kapitálem do globálního kontextu byly vybrány Spojené státy americké, jakožto kolébka rizikového kapitálu, se kterými bude ČR v práci srovnána. V teoretické části práce jsou představeny základní teorie rizikového kapitálu, jeho dopad na ekonomiku a shrnutí relevantní odborné literatury k tématu. V empirické části jsou aplikovány metody srovnávací a regresní analýzy, a to pomocí metody OLS i metody Pooled OLS panelových dat pro USA a ČR v období 2007-2021, doplněné o data dalších osmi zemí bývalého východního bloku jakožto proxy pro rozšíření dat pro ČR. Výsledky empirické analýzy však neprokázaly signifikantní vliv investic do rizikového kapitálu na ekonomický růst ani na produktivitu ICT sektoru v České republice. Tento výsledek naznačuje, že další výzkum je nutný pro pochopení specifických faktorů, které ovlivňují vztah mezi rizikovým kapitálem a ekonomickým růstem v České republice, a pro formulaci doporučení pro podporu úspěšného rozvoje tohoto sektoru.
Klíčová slova: ekonomický růst; produktivita; rizikový kapitál; startup; technologický sektor
Název práce: The impact of venture capital on productivity and economic growth
Autor(ka) práce: Štěrba, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to find an answer to the question whether investments in venture capital contribute to economic growth and increase productivity of the technology (ICT) sector. Although the current academic consensus suggests that venture capital does indeed promote innovation and economic growth, it is uncertain whether the same is true for the Czech Republic with its relatively short history in venture capital. In order to compare and place the Czech venture capital market in a global context, the United States of America, as the cradle of venture capital, has been chosen as the country to be compared with in this paper. The theoretical part of the thesis presents the basic theories of venture capital, its impact on the economy and a summary of relevant literature on the topic. In the empirical part, the methods of comparative and regression analysis were applied, using both OLS and Pooled OLS panel data for the US and the Czech Republic for the period 2007-2021, supplemented with data from eight other former Eastern Bloc countries as a proxy for the extension of the data for the Czech Republic. However, the results of the empirical analysis did not show a significant impact of venture capital investment on economic growth or on the productivity of the ICT sector in the Czech Republic. This result suggests that further research is needed to understand the specific factors that influence the relationship between venture capital and economic growth in the Czech Republic and to formulate recommendations to support the successful development of this sector.
Klíčová slova: startup; economic growth; venture capital; technology sector; productivity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2023
Datum podání práce: 14. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84447/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: