Analýza vplyvu nezamestnanosti na úmrtnosť v krajoch Slovenskej republiky

Název práce: Analýza vplyvu nezamestnanosti na úmrtnosť v krajoch Slovenskej republiky
Autor(ka) práce: Kačeňáková, Ema
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať vzťah medzi nezamestnanosťou a úmrtnosťou v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. Konkrétne bolo cieľom zistiť, či má vysoká miera nezamestnanosti negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, čo vedie k zvýšenej úmrtnosti vo vekovej skupine 18-64 rokov v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. Teoretická časť práce poskytla podrobnú analýzu základných pojmov súvisiacich s nezamestnanosťou a úmrtnosťou a rovnako súhrn literárnych a vedeckých poznatkov vo forme literárnej rešerše. Okrem toho sa v teoretickej časti práce skúmal vývoj trhu práce Slovenskej republiky rovnako ako demografický vývoj v sledovanom období. Praktická časť práce bola postavená na ekonometrickom modeli, ktorý skúmal vplyv nezamestnanosti na úmrtnosť vo ôsmich krajoch Slovenskej republiky v období rokov 2001 až 2021. Hlavným zdrojom údajov pre túto analýzu boli dáta Štatistického úradu SR. V tejto štúdii boli použité metódy fixných a náhodných efektov na panelových dátach. Hypotézou štúdie bolo, že medzi nezamestnanosťou a úmrtnosťou bude existovať pozitívna korelácia. Výsledky štúdie však túto hypotézu nepotvrdili. Záverom možno konštatovať, že táto štúdia poskytuje dôležité poznatky o vzťahu medzi nezamestnanosťou a úmrtnosťou na Slovensku. Výsledky naznačujú, že vzťah medzi týmito dvoma premennými nie je priamočiary a môže byť ovplyvnený ďalšími faktormi, ako je napríklad sociálna a hospodárska politika.
Klíčová slova: nezamestnanosť; trh práce; úmrtnosť; zdravie; Slovenská republika
Název práce: Analysis of the effect of unemployment on mortality in the regions of the Slovak republic
Autor(ka) práce: Kačeňáková, Ema
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis was to investigate the relationship between unemployment and mortality in regions of the Slovak Republic. Specifically, the aim was to determine whether high unemployment rates have a negative impact on the health of the population, leading to increased mortality in the 18-64 age group in regions of the Slovak Republic. The theoretical part of the thesis provided a detailed analysis of the basic concepts related to unemployment and mortality as well as a summary of literature and scientific knowledge in the form of a literature search. In addition, the theoretical part of the thesis examined the development of the labour market of the Slovak Republic as well as the demographic development in the period under review. The practical part of the thesis was based on an econometric model that examined the impact of unemployment on mortality in eight regions of the Slovak Republic between 2001 and 2021. The main source of data for this analysis was the data of the Statistical Office of the Slovak Republic. Fixed and random effects methods on panel data were used in this study. The hypothesis of the study was that there would be a positive correlation between unemployment and mortality. However, the results of the study did not support this hypothesis. In conclusion, this study provides important insights into the relationship between unemployment and mortality in Slovakia. The results suggest that the relationship between these two variables is not straightforward and may be influenced by other factors such as social and economic policies.
Klíčová slova: unemployment; labor market; mortality; health; Slovak republic
Název práce: Analýza vplyvu nezamestnanosti na úmrtnosť v krajoch Slovenskej republiky
Autor(ka) práce: Kačeňáková, Ema
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špeciánová, Jitka
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat vztah mezi nezaměstnaností a úmrtností v jednotlivých regionech České republiky. Konkrétně bylo cílem zjistit, zda má vysoká míra nezaměstnanosti negativní vliv na zdravotní stav obyvatelstva, což vede ke zvýšené úmrtnosti ve věkové skupině 18-64 let v jednotlivých regionech České republiky. Teoretická část práce poskytla podrobnou analýzu základních pojmů souvisejících s nezaměstnaností a úmrtností a rovněž souhrn literárních a vědeckých poznatků ve formě literární rešerše. Kromě toho se v teoretické části práce zkoumal vývoj trhu práce Slovenské republiky stejně jako demografický vývoj ve sledovaném období. Praktická část práce byla postavena na ekonometrickém modelu, který zkoumal vliv nezaměstnanosti na úmrtnost v osmi krajích Slovenské republiky v období let 2001 až 2021. Hlavním zdrojem údajů pro tuto analýzu byla data Statistického úřadu SR. V této studii byly použity metody fixních a náhodných efektů na panelových datech. Hypotézou studie bylo, že mezi nezaměstnaností a úmrtností bude existovat pozitivní korelace. Výsledky studie však tuto hypotézu nepotvrdily. Závěrem lze konstatovat, že tato studie poskytuje důležité poznatky o vztahu mezi nezaměstnaností a úmrtností na Slovensku. Výsledky naznačují, že vztah mezi těmito dvěma proměnnými není přímočarý a může být ovlivněn dalšími faktory, jako je například sociální a hospodářská politika.
Klíčová slova: úmrtnost; zdraví; Slovenská republika; nezaměstnanost; trh práce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2023
Datum podání práce: 12. 5. 2023
Datum obhajoby: 14. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84255/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: