Komparatívna analýza národohospodárskych dopadov drogových politík rozličných štátov EÚ v rokoch 2001-2020

Název práce: Komparatívna analýza národohospodárskych dopadov drogových politík rozličných štátov EÚ v rokoch 2001-2020
Autor(ka) práce: Ištoňa, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou drogových trhov a drogových politík v rozličných štátoch EÚ. Cieľom tejto práce je na základe dostupných dát v oblasti strategických plánov a národohospodárskych ukazateľov v oblasti ilegálnych drog komplexne porovnať a zhodnotiť drogové politiky vybraných štátov EÚ v danom časovom rámci s prihliadnutím na potenciálne nežiadúce dopady zmien v drogovej politike. V teoretickej časti sa práca zaoberá ekonomickými teóriami závislosti za účelom objasnenia konzumácie návykových látok, ekonomickými teóriami spojenými so samotnými ilegálnymi trhmi a drogami a taktiež princíp a kategorizáciu modelov drogových politík na základe ich cieľov a nástrojov. Praktická časť sa na základe kategorizácie modelov drogových politík z teoretickej časti venuje analýze a komparácii národohospodárskych dopadov drogových politík štátov EÚ v sociálnej, zdravotníckej a kriminalistickej dimenzií s prihliadnutím na rozpočtové zaťaženie politík v danom časovom rámci. Výsledky komparácie ukazujú, že obsesívna snaha ovplyvňovať ponuku na strane drogových trhov nevedie k odstráneniu drog z trhu a navyše to zaťažuje rozpočet daných krajín. Zároveň tieto krajiny aj najviac bojujú s dopadmi na verejné zdravie svojich občanov. Analýza poukazuje na to, že uvoľnenejšie drogové politiky majú praktický zmysel.
Klíčová slova: drogové trhy; drogová politika; harm reduction; prohibícia; ilegálne drogy
Název práce: Komparatívna analýza národohospodárskych dopadov drogových politík rozličných štátov EÚ v rokoch 2001-2020
Autor(ka) práce: Ištoňa, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou drogových trhov a drogových politík v rozličných štátoch EÚ. Cieľom tejto práce je na základe dostupných dát v oblasti strategických plánov a národohospodárskych ukazateľov v oblasti ilegálnych drog komplexne porovnať a zhodnotiť drogové politiky vybraných štátov EÚ v danom časovom rámci s prihliadnutím na potenciálne nežiadúce dopady zmien v drogovej politike. V teoretickej časti sa práca zaoberá ekonomickými teóriami závislosti za účelom objasnenia konzumácie návykových látok, ekonomickými teóriami spojenými so samotnými ilegálnymi trhmi a drogami a taktiež princíp a kategorizáciu modelov drogových politík na základe ich cieľov a nástrojov. Praktická časť sa na základe kategorizácie modelov drogových politík z teoretickej časti venuje analýze a komparácii národohospodárskych dopadov drogových politík štátov EÚ v sociálnej, zdravotníckej a kriminalistickej dimenzií s prihliadnutím na rozpočtové zaťaženie politík v danom časovom rámci. Výsledky komparácie ukazujú, že obsesívna snaha ovplyvňovať ponuku na strane drogových trhov nevedie k odstráneniu drog z trhu a navyše to zaťažuje rozpočet daných krajín. Zároveň tieto krajiny aj najviac bojujú s dopadmi na verejné zdravie svojich občanov. Analýza poukazuje na to, že uvoľnenejšie drogové politiky majú praktický zmysel.
Klíčová slova: ilegálne drogy; drogové trhy; drogová politika; harm reduction; prohibícia
Název práce: Comparative analysis of the national economic impacts of drug policies in different EU countries 2001-2020
Autor(ka) práce: Ištoňa, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This master’s thesis deals with the issue of drug markets and drug policies in different EU countries. The aim of this thesis is to comprehensively compare and evaluate the drug policies of selected EU countries over a given timeframe, considering the potential adverse effects of changes in drug policy, based on available data in the area of strategic plans and national economic indicators in the field of illicit drugs. In the theoretical part, the thesis discusses economic theories of addiction to clarify the consumption of addictive substances, economic theories associated with illegal markets and drugs themselves, as well as the principle and categorization of drug policy models based on their objectives and instruments. Based on the categorisation of drug policy models from the theoretical part, the practical part analyses and compares the national economic impacts of EU countries' drug policies in the social, health and criminal dimensions, considering the budgetary burden of the policies in a given timeframe. The results of the comparison show that obsessive efforts to influence the supply side of drug markets do not lead to the elimination of drugs from the market and, moreover, this puts a strain on the budgets of the countries concerned. At the same time, these countries also struggle the most with the public health impacts on their citizens. The analysis shows that more relaxed drug policies make practical sense.
Klíčová slova: illegal drugs; drug markets; drug policy; harm reduction; prohibition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2022
Datum podání práce: 15. 9. 2023
Datum obhajoby: 21. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79846/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: