POZÍCIA A VPLYV MEDZINÁRODNÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU NA VÝVOJ ĽUDSKÝCH PRÁV Z POHĽADU ŠPORTOVEJ DIPLOMACIE

Název práce: POZÍCIA A VPLYV MEDZINÁRODNÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU NA VÝVOJ ĽUDSKÝCH PRÁV Z POHĽADU ŠPORTOVEJ DIPLOMACIE
Autor(ka) práce: Šimon, Radoslav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Hlavačka, Pavol
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predložená záverečná práca s názvom Pozícia a vplyv medzinárodného olympijského výboru na vývoj ľudských práv z pohľadu športovej diplomacie bude akcentovať premisu, že pre udeľovanie veľkých športových podujatí musí platiť to, že športové zväzy/inštitúcie musia zosúladiť kritériá a postupy pri udeľovaní významných športových podujatí so záväznými normami ľudských práv. Cieľom predloženej záverečnej práce je priniesť odpoveď na otázku, do akej miery dokážu významní aktéri športovej diplomacie vďaka svojej pozícii vo svetovom politickom systéme ovplyvniť vývoj ľudských práv vo svete jednak vo všeobecnosti a jednak na pozadí konania rôznych významných športových podujatí. Vzhľadom k tomu, že ide o veľmi širokú problematiku, zameriava sa práca na obdobie 21.storočia a na jeden konkrétny subjekt, ktorým je MOV. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol a využíva predovšetkým metódu analýzy a syntézy, historicko-analytickú metódu, deskriptívnu metódu, sekundárnu analýzu dát a obsahovú analýzu.
Klíčová slova: Športová diplomacia; Medzinárodný olympijsky výbor; Olympijske hry; Ľudské práva
Název práce: POZÍCIA A VPLYV MEDZINÁRODNÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU NA VÝVOJ ĽUDSKÝCH PRÁV Z POHĽADU ŠPORTOVEJ DIPLOMACIE
Autor(ka) práce: Šimon, Radoslav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Hlavačka, Pavol
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předložená závěrečná práce s názvem Pozice a vliv mezinárodního olympijského výboru na vývoj lidských práv z pohledu sportovní diplomacie bude akcentovat premisu, že pro udělování velkých sportovních akcí musí platit to, že sportovní svazy/instituce musí sladit kritéria a postupy při udělování významných sportovních akcí se závaznými normami lidských práv. Cílem předložené závěrečné práce je přinést odpověď na otázku, do jaké míry dokážou významní aktéři sportovní diplomacie díky své pozici ve světovém politickém systému ovlivnit vývoj lidských práv ve světě jednak obecně a jednak na pozadí konání různých významných sportovních akcí. Vzhledem k tomu, že jde o velmi širokou problematiku, zaměřuje se práce na období 21.století a na jeden konkrétní subjekt, kterým je MOV. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol a využívá především metodu analýzy a syntézy, historicko-analytickou metodu, deskriptivní metodu, sekundární analýzu dat a obsahovou analýzu.
Klíčová slova: Medzinárodní olympijsky výbor; Lidské práva; Sportovní diplomace; Olympijske hry
Název práce: The position and influence of the International Olympic Committee on the development of human rights from the sports diplomacy point of view
Autor(ka) práce: Šimon, Radoslav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Hlavačka, Pavol
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The presented final thesis, entitled The position and influence of the International Olympic Committee on the development of human rights from the point of view of sports diplomacy, will emphasize the premise that for the awarding of major sports events, it must be true that sports unions/institutions must harmonize the criteria and procedures for awarding major sports events with binding human rights norms. The aim of the presented final thesis is to answer the question to what extent the important actors of sports diplomacy can, thanks to their position in the world political system, influence the development of human rights in the world both in general and on the other hand against the background of holding various important sports events. Given that it is a very broad issue, the thesis focuses on the period of the 21st century and on one specific subject, which is the IOC. The thesis is divided into three main chapters and primarily uses the method of analysis and synthesis, historical-analytical method, descriptive method, secondary data analysis and content analysis.
Klíčová slova: International Olympic Committee; Human rights; Sport diplomacy; Olympic Games

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2022
Datum podání práce: 12. 5. 2023
Datum obhajoby: 21. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79313/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: