Ústřední role zaměstnance v otázce "Jak může zaměstnavatel motivovat své zaměstnance?"

Název práce: Ústřední role zaměstnance v otázce "Jak může zaměstnavatel motivovat své zaměstnance?"
Autor(ka) práce: Miháliková, Karin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Kronberger, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Motivace zaměstnanců je jednou z klíčových činností personálního oddělní každé firmy, která přispívá k udržení spokojenosti zaměstnanců ve firmě. V současném konkurenčním prostředí se společnosti snaží přilákat a udržet kvalifikované zaměstnance prostřednictvím nabídky různých zaměstnaneckých výhod. Cílem této bakalářské práce je analyzování současné situace v Oblastní nemocnici Trutnov a.s., vyhodnocení spokojenosti zaměstnanců s využívanými metodami a přístupy k motivaci. Pomocí dotazníkového šetření mezi pracovníky nemocnice a získaných informací z personálního oddělení je prezentováno vnímání současné situace a jsou identifikovány oblasti potenciálního zlepšení. Zjištěné výsledky naznačují, že většina respondentů je s prací v nemocnici spokojená, avšak existují některé nedostatky v oblasti zaměstnaneckých benefitů, informovanosti a komunikace, které negativně ovlivňují jejich pracovní prostředí. Implementace některých k doporučení, která jsou navrhována, by mohla vést ke zlepšení situace a k dosažení vyšší spokojenosti.
Klíčová slova: benefity; řízení lidských zdrojů; motivace; spokojenost
Název práce: The main role of employee in question: How can employers motivate their employees?
Autor(ka) práce: Miháliková, Karin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Kronberger, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Employee motivation is one of the key activities of the HR department of any company, which contributes to maintaining employee satisfaction in the company. In today‘s competitive environment, companies try to attract and retain qualified employees by offering various benefits. This bachelor‘s thesis aims to analyse the current situation at the Oblastní nemocnice Trutnov a.s., evaluating employee satisfaction with existing methods and approaches to motivation. Through a questionnaire survey among hospital employees and information gathered from the personnel department, the perception of the current situation is presented and areas for potential improvement are identified. The findings indicate that the majority of respondents are satisfied with their work at the hospital, but there are some gaps in employee benefits, information and communication that negatively affect their work environment. Implementing some of the recommendations that are suggested could lead to an improved situation and could increase employee satisfaction.
Klíčová slova: motivation; satisfaction; human resources management; benefits

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2022
Datum podání práce: 14. 5. 2023
Datum obhajoby: 5. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80690/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: