Reprezentácia športovcov v športových organizáciách

Název práce: Reprezentácia športovcov v športových organizáciách
Autor(ka) práce: Tóth, Matej
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Grebe, Eva
Oponenti práce: Barteková, Danka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto záverečná práca sa zaoberá analýzou histórie a fungovania komisií športovcov a iných druhou reprezentácie športovcov v športovom hnutí a ich význam pre toto hnutie. V práci je zachytený historický vývoj predovšetkým komisie športovcov medzinárodného olympijského výboru a jej vplyv na vznik ostatných komisií športovcov a iných organizácií zastupujúcich športovcov na medzinárodnej a národnej úrovni. Práca analyzuje aj aktuálny systém fungovania reprezentácie športovcov vo svete a na Slovenku. Ich prepojenie a modely fungovania. Ako kooperujú, aký vzťah, interakcia je medzi jednotlivými úrovňami komisií športovcov a aký je vzťah s ďalšími organizáciami zastupujúcich športovcov. Analýza bola vykonaná z dostupných zdrojov- ako sú východiskové dokumenty (olympijská charta a stanovy) a aktuálne štatúty, analýza jednotlivých komisii športovcov, z prieskumu zapojenia zástupcov športovcov v športových organizáciách na Slovensku a na základe rozhovorov s kompetentnými respondentami. Na základe vyššie uvedených analýz bolo cieľom tejto záverečnej práce uviesť návrhy a odporúčania na efektívnejšie fungovanie a posilnenie komisií športovcov národných olympijských výborov a národných športových zväzov.
Klíčová slova: komisia športovcov; športové hnutie; olympijský výbor ; športovec
Název práce: Representation of athletes in sports organizations
Autor(ka) práce: Tóth, Matej
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Grebe, Eva
Oponenti práce: Barteková, Danka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This final work deals with the analysis of the history and functioning of athletes' commissions and other kind of representation of athletes in the sports movement and their importance for this movement. The work captures the historical development of the athletes' commission of the International Olympic Committee and its influence on the creation of other athletes' commissions and other organizations representing athletes at the international and national level. The work also analyses the current system of functioning the representation of athletes in the world and in Slovakia. Their connection and functioning models. How do they cooperate, what is the relationship, interaction between specific levels of athletes' commissions and what is the relationship with other organizations representing athletes. The analysis was done from available sources - such as source documents (Olympic charter and bylaw) and current statutes, analysis of individual athletes' commissions, from a survey of the involvement of athletes' representatives in sports organizations in Slovakia and based on interviews with competent respondents. Based on the above-mentioned analyses, the aim of this final work was to present proposals and recommendations for more effective functioning and strengthening of athletes' commissions of national Olympic committees and national sports associations.
Klíčová slova: athlete; athletes' commission; sports movement; Olympic Committee
Název práce: Reprezentácia športovcov v športových organizáciách
Autor(ka) práce: Tóth, Matej
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Grebe, Eva
Oponenti práce: Barteková, Danka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce se zabývá analýzou historie a fungování komisí sportovců a jiných druhou reprezentace sportovců ve sportovním hnutí a jejich význam pro toto hnutí. V práci je zachycen historický vývoj především komise sportovců mezinárodního olympijského výboru a její vliv na vznik ostatních komisí sportovců a jiných organizací zastupujících sportovce na mezinárodní a národní úrovni. Práce analyzuje i aktuální systém fungování reprezentace sportovců ve světě a na Slovenku. Jejich propojení a modely fungování. Jak kooperují, jaký vztah, interakce je mezi jednotlivými úrovněmi komisí sportovců a jaký je vztah s dalšími organizacemi zastupujících sportovce. Analýza byla provedena z dostupných zdrojů – jako jsou výchozí dokumenty (olympijská charta a stanovy) a aktuální statuty, analýza jednotlivých komisi sportovců, z průzkumu zapojení zástupců sportovců ve sportovních organizacích na Slovensku a na základě rozhovorů s kompetentními respondenty. Na základě výše uvedených analýz bylo cílem této závěrečné práce uvést návrhy a doporučení pro efektivnější fungování a posílení komisí sportovců národních olympijských výborů a národních sportovních svazů.
Klíčová slova: sportovní hnutí; komise sportovců; olympijský výbor; sportovec

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2022
Datum podání práce: 14. 5. 2023
Datum obhajoby: 21. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79490/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: