Podnikatelský plán na prodej pyrolýzních jednotek zpracovávající čistírenský kal

Název práce: Podnikatelský plán na prodej pyrolýzních jednotek zpracovávající čistírenský kal
Autor(ka) práce: Havlín, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Nedvídek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na sestavení podnikatelského plánu pro výrobu a prodej pyrolýzních jednotek na zpracování čistírenského kalu. Současná evropská legislativa zpřísňuje požadavky na hygienizaci čistírenského kalu, což představuje významný problém pro čistírny odpadních vod. Pyrolýza je jedním z možných řešení, funguje na principu termického rozkladu čistírenského kalu s využitím energetického a surovinového potenciálu. Tato práce dovozuje, že pyrolýzní technologie může být atraktivní řešení, pokud se podaří snížit výrobní náklady a vytvořit trh s karbocharem, produktem pyrolýzy. Pyrolýza má současně potenciál být udržitelným řešením pro zpracování čistírenského kalu v souladu s evropskou legislativou. Výsledky této práce mohou přispět k budoucímu rozvoji společnosti zaměřené na dodávky, prodej a servis pyrolýzních jednotek.
Klíčová slova: Likvidace čistírenského kalu; Biochar; Karbochar; Nakládání s čistírenským kalem; Pyrolýzní jednotka; Termolýzní jednotka; Zpracování odpadu; Termický rozklad čistírenského kalu; Podnikatelský plán; Zpracování čistírenského kalu; Energetické a surovinové využití čistírenského kalu; Pyrolýza; Termolýza
Název práce: Business Plan for the Production and Sale of Pyrolysis Units for the Treatment of Sewage Sludge
Autor(ka) práce: Havlín, Štěpán
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Nedvídek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis focuses on the development of a business plan for the production and sale of pyrolysis units for the treatment of sewage sludge. The current European legislation tightens the requirements for the sanitation of sewage sludge, which poses a significant problem for wastewater treatment plants. Pyrolysis offers a potential solution, operating on the principle of thermal decomposition of sewage sludge using energy and raw material potential. This paper shows that pyrolysis technology can be a compelling solution if production costs can be reduced and a market for carbochar, the by-product of pyrolysis, will be created. Pyrolysis has at the same time the potential to be a sustainable solution for sewage sludge treatment. The outcomes of this work may contribute to the future development of a company focused on the delivery, sales, and service of pyrolysis units.
Klíčová slova: Carbochar; Business plan; Treatment of sewage sludge; Energy and raw material utilization of sewage sludge; Disposal of sewage sludge; Biochar; Treatment of sewage sludge; Thermolysis unit; Pyrolysis unit; Waste treatment; Pyrolysis; Thermolysis; Thermal decomposition of sewage sludge

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2023
Datum podání práce: 15. 5. 2023
Datum obhajoby: 30. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84218/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: