Zaměstnanecké výhody a jejich role při udržení zaměstnanců

Název práce: Employee benefits and their role in employee retention
Autor(ka) práce: Thampuratti, Aswathi
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Sklářová, Marie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis aims to evaluate the potential impact of employee benefits at TISA Company and their role in employee retention. The main purpose of this thesis is to assess perceptions regarding the significance of benefits in terms of retention, to identify specific benefits employees perceive to be of value, and to provide insights for potential modifications to the current benefits package in order to fulfill employees’ requirements better. The methodology used in this study is a questionnaire, which is a quantitative research method. The questionnaire was distributed among 100 workers in the technology industry at TISA in the Czech Republic to gather information about their perception of employee benefits and their impact on retention. The results show that employee benefits play a significant role in employee retention, with annual leave, a flexible work schedule, and health insurance being the most important benefits. The findings also suggest that employers should customize employee benefits to individual employee needs and effectively communicate the available benefits to employees. The study concludes that employee benefits are a critical factor in employee retention and should be carefully considered by TISA Company.
Klíčová slova: Employee benefits; Employee satisfaction; Employee preferences; Technology industry; Retention
Název práce: Zaměstnanecké výhody a jejich role při udržení zaměstnanců
Autor(ka) práce: Thampuratti, Aswathi
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Sklářová, Marie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce si klade za cíl zhodnotit potenciální dopad zaměstnaneckých výhod ve společnosti TISA Company jejich a roli při udržení zaměstnanců. Hlavním účelem této práce je zhodnotit vnímání významu benefitů z hlediska udržení, identifikovat konkrétní benefity, které zaměstnanci vnímají jako hodnotné, a poskytnout náhled na možné úpravy stávajícího balíčku benefitů, aby byly splněny požadavky zaměstnanců lepší. Metodologie použitá v této studii je dotazník, což je kvantitativní výzkumná metoda. Dotazník byl distribuován mezi 100 pracovníků v technologickém průmyslu ve společnosti TISA v České republice, aby získal informace o jejich vnímání zaměstnaneckých výhod a jejich vlivu na udržení. Výsledky ukazují, že zaměstnanecké benefity hrají významnou roli v udržení zaměstnanců, přičemž nejvýznamnějšími benefity jsou roční dovolená, flexibilní pracovní doba a zdravotní pojištění. Zjištění také naznačují, že by zaměstnavatelé měli přizpůsobit zaměstnanecké výhody individuálním potřebám zaměstnanců a efektivně komunikovat dostupné benefity zaměstnancům. Studie dochází k závěru, že zaměstnanecké výhody jsou kritickým faktorem pro udržení zaměstnanců a měly by být TISA Company pečlivě zváženy.
Klíčová slova: Spokojenost zaměstnanců ; Technologický průmysl ; Zaměstnanecké výhody; Zaměstnanecké preference; Retence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 29. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83507/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: