Účinnost nástrojů centrální banky v boji s inflací (příklad České republiky v období 2021 až 2023)

Název práce: Účinnost nástrojů centrální banky v boji s inflací (příklad České republiky v období 2021 až 2023)
Autor(ka) práce: Trandafir, David-Ionut
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Koderová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na objevení ekonomických fundamentů determinujících míru inflace v ČR. Statistická analýza potvrdila silnou korelaci mezi měnovým agregátem M2, cenami výrobců (PPI), produkční mezerou a mírou inflace. Grangerovy testy kauzality následně prokázali časovou korespondenci těchto fundamentů a míry inflace. V další části se táto práce věnuje shrnutí variantních názorů českých ekonomů v problematikách charakteru inflace a úrokové politiky ČNB. V poslední části je formulován vlastní názor na tyto problematiky na základě nalezených souvislosti a argumentů.
Klíčová slova: Poptávková inflace; míra nezaměstnanosti; ceny výrobců (PPI); měnový agregát M2; nominální úroková sazba; reálná úroková sazba; Nabídková (nákladová) inflace ; produkční mezera
Název práce: The effectiveness of central bank instruments in the fight against inflation (the example of the Czech Republic in the period 2021 to 2023)
Autor(ka) práce: Trandafir, David-Ionut
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Koderová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper focuses on the discovery of economic fundamentals determining the inflation rate in the Czech Republic. Statistical analysis confirmed a strong correlation between monetary aggregate M2, producer prices (PPI), output gap and inflation rate. Granger causality tests subsequently showed a temporal correspondence between these fundamentals and the inflation rate. In the next section, this paper summarizes the variant views of Czech economists on the issues of the nature of inflation and the CNB's interest rate policy. In the last part, the author formulates his own opinion on these issues on the basis of the found connections and arguments.
Klíčová slova: Supply-pull (cost-push) inflation; unemployment rate; Demand-pull inflation; producer prices (PPI); output gap; monetary aggregate M2; nominal interest rate; real interest rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2022
Datum podání práce: 19. 5. 2023
Datum obhajoby: 15. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82362/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: