Komparace střednědobých výhledů rozpočtů se závěrečnými účty obce Dobříš v letech 2017-2021

Název práce: Komparace střednědobých výhledů rozpočtů se závěrečnými účty obce Dobříš v letech 2017-2021
Autor(ka) práce: Janušková, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čáp, Vilém
Oponenti práce: Burianová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním přínosem práce je formulace doporučení umožňujících obci Dobříš do budoucna více zmírňovat rozdíly mezi rozpočtovými predikcemi a jejich skutečnými hodnotami. Práce tím poslouží i k efektivnějšímu sestavování návrhu rozpočtu, jež obec vytváří faktickým překlopením dat z jeho střednědobých výhledů. Doporučení mohou být inspirativní i pro jiné obce. Obci Dobříš se v rámci příjmové stránky nejlépe dařilo vytvářet predikce příjmů daňových, jež se od skutečnosti odchylovaly v průměru o 12,7 %. Ani ve vytváření predikcí nedaňových příjmů si Dobříš nevedla špatně, přičemž od skutečnosti se lišily v rozmezí od 2 do 30 %. Vytváření prognóz kapitálových příjmů a přijatých dotací se obci ve sledovaném období nedařilo, v některých případech se tyto částky odchylovaly o více jak několik stovek procent. Celkově nejpřesnější hodnoty predikcí ve střednědobých výhledech rozpočtů však nalezneme na stránce výdajové, konkrétně u běžných výdajů, přičemž rozdíly mezi predikcemi a skutečně vynaloženými běžnými výdaji byly v průměru 7,8 %. Výdaje kapitálové se obci Dobříš nedařily prognózovat a od reálné výše se jejich predikce odchylovaly průměrně o 81,6 %. Na základě dvou provedených rozhovorů lze konstatovat, že obec Dobříš se snaží vytvářet predikce ve střednědobých výhledech rozpočtů poctivě a především reálně. Přesto jsou na závěr uvedena doporučení směřující k většímu přiblížení střednědobých výhledů s reálným hospodařením obce. Nejdůležitější jsou doporučení v rámci příjmů daňových a přijatých dotací, neboť zaujímají největší sumu celkových příjmů obce. U daňových příjmů je obci Dobříš doporučeno navýšit jejich predikce o průměrně odchylovanou hodnotu z předchozích let – o 12,7 %. U přijatých dotací je obci doporučeno vytvářet analýzu minulých let, podle níž by zjistila, o jaké dotace v minulosti žádala a kolik finančních prostředků skutečně obdržela.
Klíčová slova: střednědobý výhled rozpočtu; rozpočet; příjmy; výdaje; obec
Název práce: Comparison of medium-term budget forecasts with the final accounts of Dobříš in 2017-2021
Autor(ka) práce: Janušková, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čáp, Vilém
Oponenti práce: Burianová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main contribution of the thesis is the formulation of recommendations enabling the municipality of Dobříš to mitigate differences between budget forecasts and their actual values in the future. he work will thus also serve to make the drafting of the budget, which the municipality creates by actually translating data from its medium-term forecasts, more efficient. The recommendations may serve as inspiration for other municipalities as well. The municipality of Dobříš was most successful in predicting tax revenues, which deviated from actual values by an average of 12.7 %. Even in the prediction of non-tax revenues, Dobříš performed reasonably well, with variations ranging from 2 % to 30 %. However, the municipality struggled in forecasting capital incomes and received grants, with some amounts deviating by several hundred percent. Overall, the most accurate prediction values in the medium-term budget outlook can be found on the expenditure side, particularly in regular expenditures, where the differences between predictions and actual expenditures averaged 7.8 %. Dobříš had difficulty predicting capital expenditures, with predictions deviating from actual values by an average of 81.6 %. Based on two conducted interviews, it can be concluded that the municipality of Dobříš tries to create budget forecasts in a diligent and realistic manner. However, recommendations are provided to further align the medium-term budgetary outlook with the actual financial management of the municipality. The most important recommendations concern tax revenues and received grants, as they constitute the largest portion of the municipality's total income. Regarding tax revenues, it is recommended for Dobříš to increase their predictions by the average deviation observed in previous years, which is 12.7 %. As for received grants, the municipality is advised to conduct an analysis of past years to determine the grants it applied for and the actual amount of financial resources received.
Klíčová slova: incomes; expenses; municipality; medium-term budgetary outlook; budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2023
Datum podání práce: 29. 5. 2023
Datum obhajoby: 7. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83797/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: