Řešení reportingu prodeje pro společnost Danone - Nutricia

Název práce: Řešení reportingu prodeje pro společnost Danone - Nutricia
Autor(ka) práce: Šída, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Dytrtová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce řeší reporting výsledků sales reprezentantů společnosti Danone v České republice. Hlavním cílem práce je poskytnout managementu společnosti ucelený pohled na efektivitu práce jednotlivých zaměstnanců. Nejprve je představena samotná společnost a její ekonomické prostředí. Dále jsou analyzovány business potřeby a popsán současný stav reportingu. Na základě business potřeb jsou identifikovány a popsány klíčové zdroje dat a navrženy databázové struktury, datové pumpy a prezentační vrstva v Power BI. Poté jsou popsány technické parametry řešení a využitý software a služby, které byly využity při implementaci řešení. Nakonec je podrobně popsán dashboard, který vznik jako podklad pro hodnocení efektivity práce reprezentantů. V závěru je diskutována míra naplnění cílů a možnosti rozšíření a aplikace řešení na další datové zdroje a na slovenský trh.
Klíčová slova: ETL; data warehouse; reporting; controlling; CRM
Název práce: Sales reporting solution for Danone - Nutricia
Autor(ka) práce: Šída, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Dytrtová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the reporting of the results of sales representatives in Danone Czech Republic. The main objective of the thesis is to provide the management of the company with a comprehensive overview of the work efficiency of individual employees. First, the company itself and its economic environment are introduced. Then the business needs are analysed, and the current state of reporting is described. Based on the business needs, key data sources are identified and described. Database structures, data pumps and presentation layer in Power BI are designed. Then the technical parameters of the solution, the software and services used in the implementation of the solution are described. Finally, the dashboard that was created as an evaluation tool of the work efficiency of the representatives is described in detail. Finally, the extent to which the objectives have been met and the possibilities of extending and applying the solution to other data sources and to the Slovak market are discussed.
Klíčová slova: reporting; data warehouse; ETL; controlling; CRM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Business Intelligence
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2022
Datum podání práce: 24. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82629/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: