Výzkum konceptu Smart City v Třebíči

Název práce: Výzkum konceptu Smart City v Třebíči
Autor(ka) práce: Vidláková, Viktorie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Závodná, Lucie Sára
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tisková zpráva OSN pojednává o faktu, že v současné době žije ve městech asi 55 % obyvatelstva. Vše nasvědčuje tomu, že do roku 2050 bude ve městech žít až 68 % obyvatelstva. S rostoucí urbanizací se zvyšují nároky na efektivní řízení městských prostředí a zlepšení kvality života obyvatel. Odpovědí na tyto výzvy může být koncept Smart Cities. Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda je město Třebíč opravdu chytrým a jaké oblasti jsou pro obyvatele města kritické. Na základě vlastního výzkumu je na tyto otázky odpovězeno. A díky poznatkům výzkumu je zpracováno konkrétní řešení problematiky Smart City pro Třebíč.
Klíčová slova: strategie měst; chytrá řešení; udržitelnost; Smart City ; technologie
Název práce: Smart City concept research in Třebíč
Autor(ka) práce: Vidláková, Viktorie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Závodná, Lucie Sára
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The United Nations press release discusses the fact that about 55% of the population currently lives in cities. All indications are that up to 68% of the population will live in cities by 2050. As urbanisation increases, demands for effective management of urban environments and improvements in the quality of life of residents increase. The smart cities concept may be the answer to these challenges. This thesis aims to find out if the town of Třebíč is really smart and what areas are critical for the city's inhabitants. Based on your own research, these questions are answered. And thanks to research findings, a specific solution to the Smart City issue for Třebíč is being developed.
Klíčová slova: sustainability; urban strategies; smart solutions; Smart City ; technologies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82278/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: