Hospodaření vybrané obce s akcentem na rozvoj obce

Název práce: Hospodaření vybrané obce s akcentem na rozvoj obce
Autor(ka) práce: Zdrubecký, Aleš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Vopátek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je poskytnout managementu obce doporučení vycházející z analýzy rozpočtů, investic a finančních ukazatelů. V praktické části byla provedena analýza rozpočtů, jednotlivých investic podpořené finanční analýzou monitorujících a informativních ukazatelů dle MFČR pro zhodnocení finanční situace obce. Dále byly v bakalářské práci analyzovány příjmy a výdaje z rozpočtů obce za roky 2018-2022 a doporučené investiční příležitosti. Obec měla ve zkoumaném období velmi dominantní zastoupení běžných výdajů v porovnání s kapitálovými výdaji. Současně je v dané obci zajištěná plynulá správa obce s kompletní infrastrukturou. Je důležité zvýšit kapitálové výdaje v následujících letech, aby byl zajištěn rozvoj obce. Obec taktéž udržuje vysokou úroveň likvidity, zejména pak v ohledu likvidity běžné, přičemž v tomto případě lze doporučit uložení finančních prostředků v rámci spořících vkladů či vkladů termínovaných pro zhodnocení prostředků, nebo jejich investic do aktivit, které zajistí rozvoj obce a obecné zvýšení kvality života pro občany. Tato práce pomáhá porozumět rozpočtům obce, hospodařením obce s akcentem na rozvoj obce a zdůrazňuje důležitost udržitelného rozvoje a zlepšení kvality života obyvatel.
Klíčová slova: obec; příjmy; výdaje; rozpočet; rozvoj; hospodaření obce
Název práce: Economy of Selected Municipality with an emphasis on community development
Autor(ka) práce: Zdrubecký, Aleš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Vopátek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the bachelor's thesis is to provide the management of the municipality with recommendations based on the analysis of budgets, investments and financial indicators. In the practical part, an analysis of budgets and individual investments was carried out, supported by a financial analysis of monitoring and informative indicators according to the MFČR for evaluating the financial situation of the municipality. Furthermore, income and expenditure from the municipal budgets for the years 2018-2022 and recommended investment opportunities were analyzed in the bachelor's thesis. In the examined period, the municipality had a very dominant representation of current expenses compared to capital expenses. At the same time, smooth administration of the municipality with a complete infrastructure is ensured in the given municipality. It is important to increase capital expenditure in the coming years to ensure the development of the municipality. The municipality also maintains a high level of liquidity, especially in terms of current liquidity, in which case it can be recommended to save funds as part of savings deposits or term deposits for the appreciation of funds, or their investment in activities that will ensure the development of the municipality and a general increase in the quality of life for citizens. This work helps to understand the budgets of the municipality, the economy of the municipality with an accent on the development of the municipality and emphasizes the importance of sustainable development and improvement of the quality of life of the inhabitants.
Klíčová slova: revenues; expenditures; development; municipality; economy of the municipality; budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76860/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: