Návrh a implementace nástroje pro zlepšeni Continuous Delivery procesu pro deklarativní vývoj na platformě Salesforce

Název práce: Návrh a implementace nástroje pro zlepšeni Continuous Delivery procesu pro deklarativní vývoj na platformě Salesforce
Autor(ka) práce: Dolotina, Elvira
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Falada, Vladimír
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve světě digitální transformace a rostoucí závislosti na informačních technologiích se stále více prosazují nástroje typu low-code a no-code. Nástroje typu low-code vyžadují minimální vývoj, zatímco nástroje typu no-code eliminují vývoj úplně. Tyto nástroje umožňují rychlé a efektivní vytváření podnikových aplikací a softwarových řešení. Avšak i přes jejich mnohé výhody, proces Continuous Delivery v kontextu nasazení souborů vytvořených pomocí deklarativních nástrojů (low-code a no-code) na platformě Salesforce stále čelí určitým problémům. Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat nástroj pro zlepšení procesu Continuous Delivery pro deklarativní vývoj na platformě Salesforce, a to se zaměřením na řešení identifikovaných problémů spojených s tímto procesem. K dosažení cíle této práce byly použity různé metody a přístupy. Pro analýzu současného stavu deklarativních nástrojů a způsoby jejich nasazení byla provedena rešerše. Pro navržení, implementaci a testování nástroje byla aplikována metodika pro menší softwarové projekty (MMSP). Pro hodnocení nástroje byla použita metodika sběru zpětné vazby zahrnující online setkání, prezentaci kódu a funkcionalit, diskusi a hodnocení, a to s cílem získat zpětnou vazbu a identifikovat přínosy a oblasti pro zlepšení. Výsledkem této diplomové práce je funkční nástroj, který zlepšuje proces Continuous Delivery pro deklarativní vývoj na platformě Salesforce.
Klíčová slova: Low-code; no-code; deklarativní nástroje; Salesforce DX
Název práce: Design and implementation of a tool for improving continuous delivery process for declarative development on the Salesforce platform
Autor(ka) práce: Dolotina, Elvira
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Falada, Vladimír
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the world of digital transformation and growing dependence on information technologies, low-code and no-code tools are increasingly being promoted. Low-code tools require minimal development, while no-code tools completely eliminate the need for development. These tools enable fast and efficient creation of business applications and software solutions. However, despite their many advantages, the Continuous Delivery process in the context of deploying files created using declarative tools (low-code and no-code) on the Salesforce platform still faces certain problems. The main objective of this thesis is to design and implement a tool to improve the Continuous Delivery process for declarative development on the Salesforce platform, focusing on addressing the identified issues associated with this process. Various methods and approaches were used to achieve the objective of this thesis. Research was conducted to analyse the current state of declarative tools and their deployment methods. The methodology for smaller software projects (MMSP) was applied for the design, implementation, and testing of the tool. For the evaluation of the tool, a feedback collection methodology was employed, which involved online meetings, code and functionality presentations, discussions, and assessments, aiming to gather feedback and identify strengths and areas for improvement. The result of this thesis is a functional tool that improves the Continuous Delivery process for declarative development on the Salesforce platform.
Klíčová slova: Low-code; no-code; declarative tools; Salesforce DX

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Vývoj informačních systémů
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2022
Datum podání práce: 26. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82552/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: