Připravovaná regulace umělé inteligence v Evropské unii

Název práce: Připravovaná regulace umělé inteligence v Evropské unii
Autor(ka) práce: Šindelář, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Trešlová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Význam systémů umělé inteligence je výrazný. Již dnes zasahují do lidských práv a tento trend bude zřejmě dále zesilovat. Velké důležitosti nabývají nejdůraznější pravidla společenské regulace – právní normy, které mají za cíl chránit lidskou společnost před potenciálně negativním dopadem systémů umělé inteligence. V této práci se autor věnuje připravované celoevropské regulaci umělé inteligence a hodnocením potenciálních přínosů vůči stávající právní úpravě v České republice. Použitými vědeckými metodami jsou především analýza, syntéza a deskriptivní metoda, která je použita z důvodu nutnosti popisu stávajícího právního stavu i připravované právní úpravy. Další metodou užitou v této práci je komparace tak, jak ji chápe právní věda. Porovnání se zaměřuje na jeden připravovaný právní předpis a jedná se tedy o mikrokomparatistiku, a to multilaterální. Comparatum je evropská právní úprava reprezentovaná návrhem nařízení kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty unie COM(2021)206 final. Comparandum je především stávající česká právní úprava a dále stručně i další významné světové regulace. Výsledkem práce jsou identifikované silné stránky a nedostatky připravované celoevropské regulace a hodnocení, jak se připravovaná regulace vypořádává s etickými problémy, které fenomén umělé inteligence přináší. Autor pracuje s mezioborovým přesahem regulace a propojuje otázky právní, technické a etické. Akt o umělé inteligenci je představen a analyzován z těchto perspektiv a následně je provedena syntéza na základě které autor dovozuje jeho budoucí vliv na český právní řád a praktické dopady na podnikatelské prostředí. Součástí práce jsou také autorova doporučení k regulaci do budoucna. Autor hodnotí, i přes identifikované nedostatky, návrh aktu o umělé inteligenci pozitivně a považuje navrhovanou regulaci za přínosnou pro český právní řád ve stavu ke dni zahájení zpracování diplomové práce.
Klíčová slova: Umělá inteligence; EU regulace; Návrh nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci; Akt o umělé inteligenci; Evropská unie; Etika
Název práce: The proposed regulation of artificial intelligence in the European Union
Autor(ka) práce: Šindelář, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Trešlová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The importance of artificial intelligence systems is significant. They are already encroaching on human rights, and this trend is likely to intensify. The strongest rules of social regulation - legal norms that aim to protect human society from the potentially negative impact of AI systems are becoming very important. In this thesis, the author focuses on the upcoming EU-wide regulation of artificial intelligence and assesses the potential benefits in relation to the existing legislation in the Czech Republic. The scientific methods used are mainly analysis and synthesis and the descriptive method, which is used because of the need to describe the current legal situation and the forthcoming legislation. Another method used in this thesis is comparison as understood by legal science. The comparison focuses on one piece of pending legislation and is therefore a micro-comparative approach, and a multilateral one at that. The comparatum is the European legislation represented by the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts COM (2021) 206 final. The comparandum is mainly the existing Czech legislation and briefly other important global regulations. As a result of the work, the strengths and shortcomings of the forthcoming EU-wide regulation are identified, as well as an assessment of how the forthcoming regulation deals with the ethical problems posed by the phenomenon of artificial intelligence. The author works with the interdisciplinary overlap of regulation and links legal, technical, and ethical issues. The Act on Artificial Intelligence is presented and analyzed from these perspectives and then a synthesis is made based on which the author derives its assessment of impacts on the Czech legal order and practical implications for the business environment. The thesis also includes the author's recommendations for future regulation. Despite the identified shortcomings, the author evaluates the draft Act on Artificial Intelligence positively and considers the proposed regulation to be beneficial for the Czech legal order as of the date of the commencement of the thesis preparation.
Klíčová slova: Artificial intelligence; EU regulation; Proposal for a Regulation laying down harmonized rules on artificial intelligence; Artificial Intelligence Act; European Union; Ethics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2023
Datum podání práce: 28. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83910/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: