Doporučené postupy datové migrace

Název práce: Doporučené postupy datové migrace
Autor(ka) práce: Slezák, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Migrace dat bývá řešena v rámci IT projektů. Stinnou stránkou těchto projektů je skutečnost, že se je ne vždy podaří dokončit v souladu s plánem, který si firma stanoví. Jendou z možností, jak zvýšit šanci na úspěšné dokončení migračních projektů, je sestavit vhodnou migrační strategii a dodržovat doporučené postupy. Cílem této práce je definovat a ověřit sadu doporučených postupů pro projekty datové migrace. Pro splnění hlavního cíle práce jsou analyzovány jednotlivé dílčí cíle, které přispívají k jeho naplnění. Práce se ve svém úvodu zabývá problematikou datové migrace a její rolí v kontextu řízení podnikových dat. Následně analyzuje doporučené postupy pro projekty datové migrace, které jsou obsaženy v odborných publikacích. Tyto postupy jsou následně konzultovány s IT konzultanty a ověřeny na konkrétním projektu datové migrace, čímž vzniká aktualizovaná sada doporučených postupů pro datovou migraci. Tato sada bude sloužit jako příručka pro firmy a zaměstnance, kteří se projekty datové migrace zabývají nebo budou v budoucnu zabývat, a pomůže udělat z datové migrace jednodušší a méně rizikový proces.
Klíčová slova: migrace dat; doporučené postupy; datová kvalita; řízení dat; IT projekt
Název práce: Best practices for data migration
Autor(ka) práce: Slezák, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Data migration is becoming a common part of IT projects. However, these projects are not always completed according to the plan set by the company. One way to increase the chances of successful migration project completion is to establish an appropriate migration strategy and follow best practices. This thesis aims to define and validate a set of best practices for data migration projects. To meet the main objective of the thesis, the sub-objectives are analysed and contribute to its fulfilment. In its introduction, the thesis deals with the issue of data migration and its role within data governance. It then analyses best practices for data migration projects that are contained in professional publications. These practices are then consulted with IT consultants and validated on a specific data migration project, resulting in an updated set of best practices for data migration. This set will serve as a guide for companies and employees who are or will be involved in data migration projects in the future, and will help make data migration a simpler and less risky process.
Klíčová slova: data migration; best practices; data quality; data governance; IT project

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Business Intelligence
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2022
Datum podání práce: 28. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83771/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: