Design and implementation of interactive dashboard for Responsible Gaming project using Power BI

Název práce: Design and implementation of interactive dashboard for Responsible Gaming project using Power BI
Autor(ka) práce: Petunina, Polina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to design, implement and evaluate efficiency of an automated interactive dashboard in Power BI for day-to-day use for the Responsible Gaming project leadership team in a big international betting and gaming company Fortuna Entertainment Group. The dashboard will contain all key data in one place and would provide a clear overview of risky players statistics in order to improve and speed up decision-making process for project managers. As parts of the main objective, three additional goals are being set. First goal is to identify and describe the current state of reporting for the Responsible Gaming project. Second goal is to conduct analysis of the Responsible Gaming project team needs for the dashboard. The third goal is to assess the practical impact of the new solution. The first part of the thesis involved establishing requirements and limitations of the work, along with outlining the expected benefits of it. This is followed by a literature review, which involves stating the research questions for the purpose to create a solid foundation for achieving the main objective of this work. An analysis of the theoretical background of the work includes a discussion on various types of dashboards, an introduction to Power BI, and an examination of various visualisation techniques. Then, the methodology applied to this work is selected and described. The second part of the thesis is devoted to the dashboard design and implementation in a company. It involves a case study that evaluates the existing Business Intelligence solution within the company, the data sources in use, the current state of reporting and user requirements for the dashboard. The dashboard is being implemented in three phases. In the final stages of the thesis, the dashboard is evaluated by end-users and suggestions for potential improvements are discussed. The work is concluded with an evaluation of the results of the thesis and the validation of the final artifact.
Klíčová slova: Dashboard; Data Visualisation; Business Intelligence; Power BI; Responsible Gaming
Název práce: Design and implementation of interactive dashboard for Responsible Gaming project using Power BI
Autor(ka) práce: Petunina, Polina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je navrhnout, implementovat a vyhodnotit efektivitu automatizovaného interaktivního dashboardu v Power BI pro každodenní použití týmem vedoucích projektu zodpovědného hrání ve velké mezinárodní sázkové společnosti Fortuna Entertainment Group. Dashboard bude obsahovat všechna klíčová data na jednom místě a poskytne jasný přehled statistik rizikových hráčů, aby zlepšil a urychlil rozhodovací proces pro manažery projektů. Jako součást hlavního cíle jsou stanovena tři další dilčí cíle. Prvním cílem je identifikovat a popsat současný stav reportingu pro projekt zodpovědného hrání. Druhým cílem je provést analýzu potřeb týmu projektu pro dashboard. Třetím cílem je posoudit praktický dopad nového řešení. První část práce spočívá v stanovení požadavků a omezení práce, spolu s nastíněním očekávaných přínosů. Následuje přehled literatury, který zahrnuje formulování výzkumných otázek za účelem vytvoření pevného základu pro dosažení hlavního cíle této práce. Analýza teoretického pozadí práce zahrnuje diskusi o různých typech dashboardů, úvod do Power BI a zkoumání různých vizualizačních technik. Poté je vybrána a popsána metodologie, která bude uplatněná v této práci. Druhá část práce je věnována návrhu a implementaci dashboardu ve společnosti. Obsahuje případovou studii, která hodnotí stávající řešení Business Intelligence ve společnosti, používané zdroje dat, současný stav reportingu a požadavky uživatelů na dashboard. Dashboard je implementován ve třech fázích. V závěrečné fázích práce je dashboard hodnocen koncovými uživateli a jsou diskutovány návrhy na potenciální zlepšení. Práce je zakončena vyhodnocením výsledků práce a validací finálního artefaktu.
Klíčová slova: Dashboard; Power BI; Business Intelligence; zodpovědné hrání; vizualizace dat

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data a analytika pro business
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2022
Datum podání práce: 28. 6. 2023
Datum obhajoby: 9. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82834/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: