Návrh dashboardů v rámci business intelligence za použití metodiky MMABP

Název práce: Návrh dashboardů v rámci business intelligence za použití metodiky MMABP
Autor(ka) práce: Štěpán, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Oponenti práce: Řepa, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá možnostmi vizualizace výkonnostních ukazatelů identifikovaných v rámci modelů procesní metodiky MMABP a Business intelligence. Hlavním cílem je výzkum efektivní cesty vizualizace ukazatele za použití navrženého postupu a vytvoření struktury výkonnostních dashboardů. Rešeršní část poskytuje obecný vhled do oblastí sledování výkonu podniku, procesního modelování a vizualizace dat. Dále práce pojednává o mnoha vizualizačních metodách, přes které lze výkonnostní ukazatele vizualizovat. Metodická část se zabývá provázáním procesní metodiky MMABP, Business intelligence a vizualizací dat. Výstupem je pracovní postup popisující kroky, jak správně a efektivně provést vizualizaci ukazatele a umístit jej na příslušnou úroveň výkonnostního dashboardu.
Klíčová slova: Vizualizace dat; metodika MMABP; procesní modelování; Business intelligence
Název práce: Design of dashboards in the framework of business intelligence using the MMABP methodology
Autor(ka) práce: Štěpán, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Oponenti práce: Řepa, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis examines the possibilities of visualizing key performance indicators identified within the models of the MMABP process methodology and Business intelligence. Main goal of this thesis is to research an effectively way of visualization of indicators using the proposed methodological framework and creation of the structure of performance dashboards. The literature review provides a general overview of the areas of process performance measurement, process modelling and data visualization. Furthermore, thesis discusses several visualization methods through which the key performance indicators can be visualized. The methodological section focuses on the integration of the MMABP methodology, Business Intelligence, and data visualization domains. The output is a methodological framework that describes the procedure for correctly and effectively conducting key performance indicator visualization and integrate them into the appropriate level of a performance dashboard.
Klíčová slova: MMABP methodology; process modelling; Data visualization; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Business analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 6. 2023
Datum obhajoby: 4. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82096/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: