Systém pro přípravu, realizaci a vyhodnocení testů

Název práce: Systém pro přípravu, realizaci a vyhodnocení testů
Autor(ka) práce: Jaroš, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Vondráček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je rozšířit systém InSIS o možnost testování praktických programovacích dovedností studentů. Práce se zaměřuje na vytvoření mechanismu, který umožní vyučujícím zadávat programovací úlohy jako součást testování znalostí. Výsledkem práce je rozšířený systém InSIS, který umožňuje vyučujícím testovat a hodnotit studenty nejen na teoretické znalosti, ale také na praktické programovací dovednosti. Práce zahrnuje analýzu současného stavu systému InSIS, návrh nového mechanismu a jeho implementaci. Zároveň je vyvinuta webová aplikace pro evidenci vyhodnocených testů. Výsledky této práce by mohly být užitečné pro všechny studenty, kteří se věnují programování, a umožní jim prokázat své dovednosti v reálných programovacích úlohách.
Klíčová slova: InSIS; programování; testování dovedností; praktické úlohy; výuka programování; systém pro testování znalostí; abstraktní syntaktický strom
Název práce: System for Preparation, Implementation and Evaluation of Exams
Autor(ka) práce: Jaroš, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Vondráček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to extend the InSIS system with the ability to test practical programming skills of students. The thesis focuses on creating a mechanism that enables teachers to assign programming tasks as part of knowledge testing. The result of the thesis is an extended InSIS system that allows teachers to test and evaluate students not only on theoretical knowledge, but also on practical programming skills. The thesis includes an analysis of the current state of the InSIS system, the design of a new system, and its implementation. At the same time, a web application is developed for storing the evaluated tests. The results of this work could be beneficial for all students who study programming, as it enables them to demonstrate their skills in real programming tasks.
Klíčová slova: InSIS; programming; skills testing; practical tasks; programming education; knowledge testing system; abstract syntax tree

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Vývoj informačních systémů
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2022
Datum podání práce: 28. 6. 2023
Datum obhajoby: 5. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80393/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: