Implementácia disciplíny Cloud FinOps vo vybranej spoločnosti

Název práce: Implementácia disciplíny Cloud FinOps vo vybranej spoločnosti
Autor(ka) práce: Poláková, Alžbeta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Jeggle, Katrin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá nasadením FinOps disciplíny vo vybranej spoločnosti, ktorej implementáciou sa dosiahnu úspory v cloude. Hlavným cieľom diplomovej práce je minimalizovať náklady v cloudovom prostredí pomocou FinOps frameworku. Druhotným cieľom je správna adaptácia FinOps kultúry v určitej organizácií, ktorá je podmienkou správneho zavedenia FinOps disciplíny. V rámci prvej časti práce bude predstavená problematika Cloud FinOps, jej princípy, nástroje a úsporové iniciatívy spoločne s teoretickými informáciami ohľadom cloud computingu z viacerých hľadísk. Následne bude predstavená skúmaná spoločnosť, v ktorej bude aplikovaná disciplína FinOps. Ďalším krokom bude zmapovanie aktuálneho cloudového prostredia zo stránky nákladov vo vybranej spoločnosti. Na základe analýzy cloudových nákladov budú vybrané vhodné úsporové iniciatívy, ktorými realizáciou bude docielené zníženie nákladov na cloud. Hlavným prínosom diplomovej práce je zefektívniť riadenie cloudových nákladov v skúmanej spoločnosti. Následne poukázať na podstatu alokácie a označenie prostriedkov v cloude za účelom využívania cloudových služieb bez plytvania, aby sa platilo len za to, čo spoločnosti skutočne prináša pridanú hodnotu.
Klíčová slova: Azure; Cloud; náklady; finančné riadenie; optimalizácia; FinOps; úspory
Název práce: Implementácia disciplíny Cloud FinOps vo vybranej spoločnosti
Autor(ka) práce: Poláková, Alžbeta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Jeggle, Katrin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá nasadením FinOps disciplíny vo vybranej spoločnosti, ktorej implementáciou sa dosiahnu úspory v cloude. Hlavným cieľom diplomovej práce je minimalizovať náklady v cloudovom prostredí pomocou FinOps frameworku. Druhotným cieľom je správna adaptácia FinOps kultúry v určitej organizácií, ktorá je podmienkou správneho zavedenia FinOps disciplíny. V rámci prvej časti práce bude predstavená problematika Cloud FinOps, jej princípy, nástroje a úsporové iniciatívy spoločne s teoretickými informáciami ohľadom cloud computingu z viacerých hľadísk. Následne bude predstavená skúmaná spoločnosť, v ktorej bude aplikovaná disciplína FinOps. Ďalším krokom bude zmapovanie aktuálneho cloudového prostredia zo stránky nákladov vo vybranej spoločnosti. Na základe analýzy cloudových nákladov budú vybrané vhodné úsporové iniciatívy, ktorými realizáciou bude docielené zníženie nákladov na cloud. Hlavným prínosom diplomovej práce je zefektívniť riadenie cloudových nákladov v skúmanej spoločnosti. Následne poukázať na podstatu alokácie a označenie prostriedkov v cloude za účelom využívania cloudových služieb bez plytvania, aby sa platilo len za to, čo spoločnosti skutočne prináša pridanú hodnotu.
Klíčová slova: cloud; Azure; optimalizácia; úspory; FinOps; finančné riadenie
Název práce: Implementation of the Cloud FinOps discipline in the specific company
Autor(ka) práce: Poláková, Alžbeta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Jeggle, Katrin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the implementation of the FinOps discipline in a particular company, thanks to which the company will achieve savings in the cloud. The main goal of the thesis is to optimize costs in a cloud environment using the FinOps framework. The secondary goal is the proper adaptation of the FinOps culture in a certain organization, which is a condition for the correct introduction of the FinOps discipline. Within the first part of the diploma thesis, the purpose of Cloud FinOps, its principles, tools and optimization initiatives will be presented together with theoretical information about cloud computing and its division. Subsequently, the researched company will be presented, in which the FinOps discipline will be applied. The next step will be to map the current cloud environment in the selected company. Based on the analysis, appropriate optimization initiatives will be selected, the implementation of which will achieve a reduction in cloud costs. The main contribution of the diploma thesis is to make the management of cloud costs more efficient within the investigated company. Subsequently, point out the essence of allocation and tagging of resources in the cloud in order to use cloud services without waste, so that only what really brings added value to the company is paid for.
Klíčová slova: cloud ; FinOps; optimization; savings; Azure; financial management; costs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2023
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 17. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84307/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: