Implementace prototypu řízení decentralizované autonomní organizace

Název práce: Implementace prototypu řízení decentralizované autonomní organizace
Autor(ka) práce: Hovorka, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací prototypu řízení decentralizované autonomní organizace (DAO). Koncept takových uskupení spočívá v kolektivním vlastnictví a řízení všemi členy bez rozdílů. Jejich existence je umožněna díky chytrým kontraktům fungujícím v blockchainové síti a nabízí alternativu k běžnému centralizovanému způsobu řízení organizací. První část obsahuje rešerši jak samotné definice pojmu DAO, jelikož se zatím nejedná o všeobecně známý koncept, tak existujících organizací které se jako DAO označují. Následuje analýza možností implementace takového typu organizace pomocí chytrých kontraktů, při níž jsou využity poznatky z předchozí části. V následující kapitole jsou definovány funkční požadavky na prototyp, vytvořen základní návrh uživatelského rozhraní a je podrobně popsána samotná implementace. Poslední část se věnuje ověření implementace prototypu pomocí uživatelského testování a automatizovaných testů. Výstupem je funkční prototyp systému řízení decentralizované autonomní organizace v podobě skupiny chytrých kontraktů nasazených v Ethereum blockchainu a webová aplikace, která s těmito kontrakty interaguje. Kód projektu je zveřejněn jako open source a může sloužit jako praktický průvodce implementací DAO.
Klíčová slova: decentralizovaná autonomní organizace; DAO; blockchain; Web3; OpenZeppelin Governance
Název práce: A prototype implementation of a decentralized autonomous organisation's governance
Autor(ka) práce: Hovorka, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis's main topic is to design and implement a prototype of a decentralized autonomous organization's (DAO) governance system. Such institutions are based on collective ownership and governance by all members without any distinction between them. The key components of DAOs existence are smart contracts operating in a blockchain network. This novel concept offers an alternative to the conventional centralized way of managing organizations. The first part contains research on the fundamentals of DAOs, as it is not yet a widely known concept. The next part of the research looks in detail at the existing organizations that refer to themselves as DAOs. This is followed by an analysis of the possibilities of implementing this type of organization in smart contracts, using the insights from the previous section. The following chapter defines the functional requirements for the prototype, reveals a basic user interface design, and describes the actual implementation in detail. The last section is devoted to the verification of the prototype implementation using user testing and automated testing tools. The main output is a working prototype of a decentralized autonomous organization governance in the form of smart contracts deployed in the Ethereum blockchain and a web application interacting with these contracts. The project's code is published as open source and can serve as a practical guide for future DAO implementations.
Klíčová slova: decentralized autonomous organization; DAO; blockchain; Web3; OpenZeppelin Governance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Vývoj informačních systémů
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82933/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: