Porovnání metod ML s důrazem na interpretovatelné metody

Název práce: Porovnání metod ML s důrazem na interpretovatelné metody
Autor(ka) práce: Šlechta, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Máša, Petr
Oponenti práce: Sýkora, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je přehledovou studií interpretabilních metod strojového učení. V rámci práce jsou vybrané metody strojového učení testovány na určeném datasetu. Práce si klade za cíl jednak posouzení interpretovatelnosti vybraných metod a shrnutí jejich výhod a nevýhod z hlediska interpretovatelnosti. Práce je členěna do 7 kapitol, přičemž v rámci kapitoly číslo 5 je zpracována praktická část v podobě vytvoření modelů nad zmíněným datasetem. Součástí práce je taktéž teoretické představení každé z metod a celé domény obecně.
Klíčová slova: Strojové učení; Dataset; Interpretabilita
Název práce: Comparison of Machine Learning Methods with Emphasis on Interpretable MeThods
Autor(ka) práce: Šlechta, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Máša, Petr
Oponenti práce: Sýkora, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is a study of interpretable machine learning methods. In this work, selected machine learning methods are tested on a specified dataset. The thesis aims at both assessing the interpretability of the selected methods and summarizing their advantages and disadvantages in terms of interpretability. The thesis is divided into 7 chapters, while the practical part in the form of creating models over the mentioned dataset is elaborated in chapter 5. The theoretical introduction of each method and the domain in general is also part of the thesis.
Klíčová slova: Machine Learning; Dataset; Interpretability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82085/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: