Mandloňové stezky jako produkt cestovního ruchu

Název práce: Mandloňové stezky jako produkt cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Pekárková, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bejdáková, Blanka
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá mandloňovými stezkami jako produktem cestovního ruchu. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní charakteristiky cestovního ruchu a produktu cestovního ruchu. V této části jsou také popsány organizace, které jsou spojené s cestovním ruchem na jižní Moravě a společnost, která zde v souvislosti s těmito sady podniká. Praktická část se zabývá zhodnocením produktu cestovního ruchu na základě informací, které byly zjištěny provedeným hloubkovým rozhovorem a následně jsou tyto poznatky aplikovány pro zhodnocení mandloňových stezek. Je zde také popsána propagace této turistické destinace a pozitivní a negativní dopady na toto místo vlivem vysoké koncentrace turistů v krátkém časovém úseku. V praktické části jsou také obsažena možná řešení pro shledané nedostatky.
Klíčová slova: produkt cestovního ruchu; mandloňové stezky; mandloňové sady; Hustopeče; zhodnocení produktu cestovního ruchu; cestovní ruch na jižní Moravě
Název práce: Almond trails as a tourism product
Autor(ka) práce: Pekárková, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bejdáková, Blanka
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with almond trails as a tourism product. The work is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part contains basic characteristics of tourism and tourism product. This section also describes organizations that are connected with tourism in South Moravia and the company that does business here in connection with these almond orchards. The practical part deals with the evaluation of this tourism product on the basis of information that was found through an in-depth interview. The findings are applied for the evaluation of almond trails. It also describes the promotion of the tourist destination and the positive and negative impacts on the place due to high concentration of tourists in a short period of time. The practical part also includes a possible solution for the deficiencies that have been found.
Klíčová slova: tourism product; almond orchards; Hustopeče; tourism in South Moravia; almond trails; evaluation of tourism product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81809/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: