Kybernetická bezpečnosť vo vesmíre (prípadová štúdia spolupráce Európskej únie a Spojených štátov amerických)

Název práce: Kybernetická bezpečnosť vo vesmíre (prípadová štúdia spolupráce Európskej únie a Spojených štátov amerických)
Autor(ka) práce: Sikoraiová, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Vesmírne systémy sú mimoriadne dôležité pre každodenný život na Zemi a dramatické rozšírenie vesmírnych spôsobilostí ich zmenilo v kritickú infraštruktúru pre mnohé aspekty ľudskej spoločnosti a národnej bezpečnosti. Zraniteľnosť satelitov a iných vesmírnych systémov voči kybernetickým útokom je však často prehliadaná, a to aj napriek vážnosti potenciálnych dôsledkov kybernetického útoku na vesmírne systémy, vrátane ohrozenia národnej bezpečnosti a hospodárskej stability. Zvyšujúce sa napätie v medzinárodnom priestore si tak vyžaduje dôraz na kybernetickú bezpečnosť, ktorá sa vo vesmíre vzťahuje na ochranu vesmírnych systémov pred neoprávneným prístupom, zneužitím a narušením zo strany kybernetických útočníkov. Spoločným prvkom doterajších existujúcich iniciatív v tejto oblasti je, že hoci sa dotýkajú využívania kybernetických technológií na účely boja vo vesmírnom priestore, neriešia ho priamo a ani spoločne, čím účinne nezmierňujú túto konkrétnu hrozbu pre vesmírnu bezpečnosť. Práve z tohto dôvodu sa diplomová práca zaoberá kybernetickou bezpečnosťou vesmírnych systémov a prípadnou spoluprácou Spojených štátov amerických a Európskej únie v tejto nedostatočne podchytenej oblasti. Cieľom diplomovej práce je syntéza konceptu kybernetickej bezpečnosti vo vesmíre a porovnanie európskych a amerických prístupov ku kybernetickej bezpečnosti vesmírnych systémov a tiež ich prístupov k vzájomnej spolupráci v tejto oblasti.
Klíčová slova: vesmírna bezpečnosť; kritická infraštruktúra; kybernetická bezpečnosť vo vesmíre; kybernetická bezpečnosť
Název práce: Cybersecurity in space (a case study of cooperation between the European Union and the United States of America)
Autor(ka) práce: Sikoraiová, Kristína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Space systems are critical to everyday life on Earth, and the dramatic expansion of space capabilities has turned them into critical infrastructure for many aspects of human society and national security. However, the vulnerability of satellites and other space systems to cyberattacks is often overlooked, and the potential consequences of a cyberattack on space systems can be severe, including threats to national security and economic stability. Increasing tensions in the international environment thus require an emphasis on cybersecurity, which in space refers to the protection of space systems from unauthorized access, misuse, and disruption by cyber attackers. A common element of the existing initiatives in this area to date is that, while they consider the use of cyber technologies for space warfare, they do not address it directly or jointly and thus do not effectively mitigate this particular threat to space security. For this reason, the thesis addresses the cybersecurity of space systems and the potential cooperation between the United States and the European Union in this underserved area. The thesis aims to synthesize the concept of cybersecurity in space and compare the European and American approaches to the cybersecurity of space systems as well as their approaches to mutual cooperation in this area.
Klíčová slova: cybersecurity; space security; critical infrastructure; cybersecurity in space
Název práce: Kybernetická bezpečnosť vo vesmíre (prípadová štúdia spolupráce Európskej únie a Spojených štátov amerických)
Autor(ka) práce: Sikoraiová, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Vesmírné systémy mají zásadní význam pro každodenní život na Zemi a dramatický rozvoj vesmírných schopností z nich učinil kritickou infrastrukturu pro mnoho aspektů lidské společnosti a národní bezpečnosti. Zranitelnost satelitů a dalších vesmírných systémů vůči kybernetickým útokům je však často přehlížena, přestože potenciální důsledky kybernetického útoku na vesmírné systémy mohou být závažné, včetně ohrožení národní bezpečnosti a hospodářské stability. Rostoucí napětí v mezinárodním prostoru proto vyžaduje důraz na kybernetickou bezpečnost, která ve vesmíru znamená ochranu vesmírných systémů před neoprávněným přístupem, zneužitím a narušením ze strany kybernetických útočníků. Společným prvkem dosavadních iniciativ v této oblasti je, že se sice dotýkají využívání kybernetických technologií pro vedení války ve vesmíru, ale neřeší je přímo ani společně, a tudíž tuto konkrétní hrozbu pro bezpečnost ve vesmíru účinně nezmírňují. Právě z tohoto důvodu se tato práce zabývá kybernetickou bezpečností vesmírných systémů a potenciální spoluprací mezi Spojenými státy a Evropskou unií v této nedostatečně ošetřené oblasti. Cílem práce je syntetizovat pojetí kybernetické bezpečnosti ve vesmíru a porovnat evropský a americký přístup ke kybernetické bezpečnosti vesmírných systémů a jejich přístupy ke vzájemné spolupráci v této oblasti.
Klíčová slova: kybernetická bezpečnost; vesmírná bezpečnost; kritická infrastruktura; kybernetická bezpečnost ve vesmíru

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81634/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: