Postavení vietnamských cestovních kanceláří a agentur na trhu v České republice

Název práce: Postavení vietnamských cestovních kanceláří a agentur na trhu v České republice
Autor(ka) práce: Vuongová, Anh Hai
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá další oblasti podnikání, které se věnuje vietnamská komunita žijící v České republice. Jedná se o cestovní kanceláře a agentury, v rámci kterých nabízí své služby primárně Vietnamcům a nadále Čechům. Cílem této práce je zhodnotit význam těchto subjektů působících na českém trhu, což je provedeno formou analýzy jejich činnosti a průzkumem přístupu vietnamské komunity k těmto podnikům. V teoretické části jsou vysvětleny veškeré pojmy týkající se cestovního ruchu a jeho segmentace, nadále cestovních kanceláří a agentur s důrazem na podniky vlastněné etnickými menšinami. K závěru této části je také představena samotná vietnamská komunita žijící v České republice včetně její podnikatelské činnosti. Posléze se praktická část věnuje samotným cestovním kancelářím a agenturám provozovanými Vietnamci na českém trhu, kde jejich činnost je zanalyzována na základě informací získaných z výzkumu trhu a provedených rozhovorů s představiteli vybraných podniků. Kromě této analýzy se praktická část také věnuje dotazníkovému šetření, které se primárně soustředí na zjištění motivace vietnamských spotřebitelů při výběru českých a vietnamských cestovních kanceláří (agentur) včetně jejich cestovatelských zvyků. V závěrečné části práce jsou výsledky shrnuty a také porovnány s teoretickou částí.
Klíčová slova: cestovní kancelář; cestovní agentura; vietnamská klientela
Název práce: Position of Vietnamese travel agencies and travel agents on the market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vuongová, Anh Hai
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with Vietnamese travel agencies and travel agents operating on the Czech market. It aims to evaluate their significance in the market, especially for the Vietnamese community. Therefore, in this thesis, the activities of these stakeholders are analysed alongside the motivation of Vietnamese consumers for choosing their services. The theoretical part explains terminology connected to tourism and its segmentation and travel agencies and travel agents, including the ones owned by ethnic minorities. Finally, this section introduces the Vietnamese community living in the Czech Republic and their entrepreneurship activities. The following practical part of the bachelor thesis analyses the activities of Vietnamese travel agencies and travel agents based on conducted research of the market and interviews with selected travel agency owners. Furthermore, a survey is conducted to determine the motivation of Vietnamese consumers for choosing Czech and Vietnamese travel agencies and travel agents alongside their travel habits. Lastly, the results are summarised and compared with the theoretical part.
Klíčová slova: travel agency; travel agent; vietnamese clientele

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81366/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: