Návrh a implementace knihovny pro automatizaci testů platebních terminálů s využitím robotické ruky Dorna

Název práce: Návrh a implementace knihovny pro automatizaci testů platebních terminálů s využitím robotické ruky Dorna
Autor(ka) práce: Papež, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Falada, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na automatizaci testování platebních terminálů, což je proces, který vyžaduje odlišné přístupy než testování standardních IT systémů. Hlavním cílem práce je vytvořit knihovnu pro automatizaci těchto testů s využitím robotické ruky Dorna a testovacího frameworku Cucumber. Knihovna byla implementována v jazyce Python. Práce obsahuje analytickou část, která používá standardní metodiky kvalitativního výzkumu, a implementační část, která se opírá o Metodiku pro malé softwarové projekty (MMSP). Tato metodika se konkrétně zaměřuje na pracovní produkty a úkoly v rámci disciplín požadavků, architektury a vývoje. Práce obsahuje také podpůrné produkty pro knihovnu, jako jsou konfigurační soubory pro platební terminály, zásobníky na platební karty a 3D model zásobníku na platební karty určeného k 3D tisku. Práce také prezentuje ukázkové testovací scénáře v jazyce Gherkin. Efektivita vytvořené knihovny byla ověřena jejím nasazením na reálném projektu. Ověřování probíhalo mezi prosincem 2022 a květnem 2023 a využilo metodiku kombinující kvantitativní a kvalitativní hodnocení. Hodnocení se zaměřilo na počet nově vytvořených automatizovaných testů díky času ušetřenému při exekuci manuálních testů a na praktické použití knihovny a její přínos pro proces testování. Výsledky ověřování a hodnocení ukázaly, že knihovna významně usnadnila automatizaci testování platebních terminálů a také umožnila vytváření testovacích scénářů, které jsou srozumitelné jak pro člověka, tak pro robotickou ruku.
Klíčová slova: testování softwaru; regresní testování; BDD; robot; automatizace testování; platební terminál; platební sektor
Název práce: Design and implementation of a library for the automation of payment terminal tests using the Dorna robotic arm
Autor(ka) práce: Papež, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Falada, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on automating payment terminal testing, a process that requires different approaches than testing standard IT systems. The main goal of the thesis is to create a library for automating these tests using the Dorna robotic arm and the Cucumber testing framework. The library has been implemented in Python. The thesis includes an analytical part that uses standard qualitative research methodologies and an implementation part that relies on the Methodology for small software projects (MMSP). This methodology specifically focuses on work products and tasks within the disciplines of requirements, architecture, and development. The thesis also includes supporting library products such as configuration files for payment terminals, payment card trays, and a 3D model of a payment card tray for 3D printing. The thesis also presents sample test scenarios in the Gherkin language. The effectiveness of the developed library was verified by implementing it on a real project. The validation took place between December 2022 and May 2023 and used a quantitative and qualitative evaluation methodology. The evaluation focused on the number of newly created automated tests due to the time saved in the execution of manual tests and on the practical use of the library and its contribution to the testing process. The results of the validation and evaluation showed that the library significantly facilitated the automation of payment terminal testing and enabled the creation of test scenarios that are understandable for human and robotic arm.
Klíčová slova: software testing; regression testing; BDD; robot; test automation; payment terminal; payment sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Vývoj informačních systémů
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80734/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: