Metodika pro porovnání full-stack frameworků pro vývoj webových aplikací

Název práce: Metodika pro porovnání full-stack frameworků pro vývoj webových aplikací
Autor(ka) práce: Laškaj, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Webové aplikace představují jednu z hlavních metod interakce v digitálním prostředí. Tato práce si klade za cíl usnadnit porovnání full-stackových frameworků a tím pomoci učinit konkrétní volbu použitého frameworku pomocí vytvoření metodiky porovnávání full-stackových frameworků. Metodika i její výsledky jsou zveřejněné online spolu s návodem, jak začlenit další vytvořené porovnání. Práce je rozdělena do kapitol, které se které se zabývají zpočátku teoretickým úvodem do webových technologií a frameworků, poté prozkoumávají současný stav měření a porovnávání webových frameworků pomocí metody systematického studia literatury. Poté je vytvořena samotná metodika, ověřená pomocí kvalitativních rozhovorů s experty z praxe. V posledních částech je na základě ověřené metodiky provedeno porovnání tří vybraných full-stackových frameworků Next.js, SvelteKit a Solid Start. Metodika i výsledky měření jsou zveřejněny v anglickém jazyce na webu github.com z důvodu přístupnosti pro široký okruh vývojářů z celého světa.
Klíčová slova: webové aplikace; webové frameworky; front-end; full-stack; metodika
Název práce: Methodology for comparing full-stack web-development applications
Autor(ka) práce: Laškaj, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Web applications represent one of the main methods of interaction in the digital environment. This thesis aims to facilitate the comparison of full-stack frameworks used for creating such applications and help make a specific choice of the framework used by creating a comprehensive methodology for comparing full-stack frameworks. The methodology and its results are published online, along with a guide on how to incorporate additional comparisons. The thesis is divided into chapters, which initially deal with a theoretical introduction to web technologies and frameworks as such, then explore the current state of measurement and comparison of web frameworks using a systematic literature review method. Subsequently, the methodology itself is created and verified through qualitative interviews with industry experts. In the final sections, based on the verified methodology, a comparison of three selected full-stack frameworks, Next.js, SvelteKit, and Solid Start, is performed. The methodology and measurement results are published in English on github.com for accessibility to a wide range of developers from around the world.
Klíčová slova: web applications; web frameworks; front-end; full-stack; methodology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Vývoj informačních systémů
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2021
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78143/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: