Analýza bezpečnosti cloudových služeb

Název práce: Security analysis of cloud services
Autor(ka) práce: Maskaliunets, Stanislau
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Šimeček, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on the issue of cloud service security. Its main goal is to familiarize readers with information security, with a special emphasis on information protection and threats in the field of information security. The work also includes an analysis of information security management and its implementation. The concept of cloud computing is analyzed in detail in the work, including the basic characteristics of clouds, distribution models and deployment models. Furthermore, the economic benefits of using cloud services are also discussed. On the basis of theoretical knowledge, a security analysis of the most popular cloud solutions was carried out. The work also includes an analysis of the cloud solution used by the University of Economics in Prague for generating Power BI reports. It is important to note that this thesis does not offer a single correct procedure in analyzing the security of cloud services. Rather, its goal is to introduce readers to the advantages and disadvantages of using cloud services in both work and personal life and to offer space for reflection on this topic.
Klíčová slova: security; information; data; cloud; cloud computing; cloud services
Název práce: Analýza bezpečnosti cloudových služeb
Autor(ka) práce: Maskaliunets, Stanislau
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Šimeček, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku bezpečnosti cloudových služeb. Jejím hlavním cílem je seznámit čtenáře s bezpečností informací, přičemž klade zvláštní důraz na ochranu informací a hrozby v oblasti informační bezpečnosti. Součástí práce je také analýza managementu informační bezpečnosti a jeho zavedení. V rámci práce je podrobně rozebrán koncept cloud computingu, včetně základních charakteristik cloudů, distribučních modelů a modelů nasazení. Dále jsou také diskutovány ekonomické výhody používání cloudových služeb. Na základě teoretických poznatků provedena analýza bezpečnosti nejpopulárnějších cloudových řešení. Součástí práce je také analýza cloudového řešení používaného Vysokou školou ekonomickou v Praze pro generování reportů Power BI. Je důležité poznamenat, že tato diplomová práce nenabízí jediný správný postup v analýze bezpečnosti cloudových služeb. Jejím cílem je spíše představit čtenářům výhody a nevýhody využívání cloudových služeb v pracovním i osobním životě a nabídnout prostor k zamyšlení nad tímto tématem.
Klíčová slova: bezpečnost; informace; data; cloud; cloud computing; cloudové služby

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2019
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71513/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: