Inovace ve zdravotnictví v Izraeli

Název práce: Healthcare Innovation in Israel
Autor(ka) práce: Konrád, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Oponenti práce: Proch, Dominik
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to grasp how Israel pathed its way to become an innovation powerhouse, and to explore the unique ecosystem for innovation the country offers. Because of the limited data and space, the thesis focuses mainly on the last 20 years. The thesis is divided into three main chapters. The first one provides a theoretical framework for innovation. It utilizes document analysis and discusses the innovation indicators, catalysts, and processes and explains the connection of the innovation process to economic growth. The second chapter explores the environment for the innovation process through PESTEL analysis, historical and geographical background, and present policies of the country. It also involves subchapters referring to how the state finances and spends on the R&D sector using secondary data analysis. The third chapter examines in bigger depth the healthcare sector. It includes primary statistical data about healthcare and patents, a short historical rundown of how healthcare in Israel developed over time, examples of start-ups in healthcare, the healthcare budget, and the vision for healthcare in Israel.
Klíčová slova: Innovation; Israel; Healthcare sector innovation
Název práce: Inovace ve zdravotnictví v Izraeli
Autor(ka) práce: Konrád, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Oponenti práce: Proch, Dominik
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je pochopit, jak se Izrael stal inovační velmocí, a prozkoumat jedinečný ekosystém pro inovace, který tato země nabízí. Vzhledem k omezenému množství dat a prostoru se práce zaměřuje především na posledních 20 let. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První z nich poskytuje teoretický rámec pro inovace. Využívá metodiky analýzy dokumentů a pojednává o inovačních ukazatelích, katalyzátorech a inovačním procesu a vysvětluje souvislost inovačního procesu s hospodářským růstem. Druhá kapitola zkoumá prostředí pro inovační proces prostřednictvím analýzy PESTEL, historických a geografických souvislostí a současných inovačních politik země. Zahrnuje také podkapitoly odkazující na to, jak stát financuje a vynakládá prostředky na sektor výzkumu a vývoje s využitím metodiky analýzy sekundárních dat. Třetí kapitola se hlouběji zabývá sektorem zdravotnictví. Obsahuje primární statistické údaje o zdravotní péči a patentech, stručný historický přehled vývoje zdravotní péče v Izraeli, příklady start-upů ve zdravotnictví, rozpočet na zdravotní péči a vizi zdravotní péče v Izraeli.
Klíčová slova: Izrael; Inovace; Inovace v sektoru zdravotnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 9. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81432/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: