Čínsko-jihokorejská spolupráce a její vliv na mezikorejský konflikt

Název práce: Čínsko-jihokorejská spolupráce a její vliv na mezikorejský konflikt
Autor(ka) práce: Nedělníková, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vztah mezi Čínou a Jižní Koreou se může na první pohled zdát jako pevný a relativně přátelský. Obě země spolu uzavřely obchodní a investiční dohody a Čína apeluje na rozkvétající se ekonomickou spolupráci. Pokud se ovšem podíváme na jejich vztah více do hloubky, najdeme zde jisté mezery bránící v jeho perspektivě a udržitelnosti. I přes vzájemné uzavření několika dohod a silné exportní a importní vazby, je zřejmé, že se Jižní Korea pokouší držet si od Číny v posledním roce jistý odstup. Vzájemné investiční vazby pomáhají oběma stranám v rychlejším technologickém pokroku a v oblasti inovací jsou důležitými regionálními hráči. To ovšem může znamenat silnou rivalitu, která by spolupráci mohla narušit. Tyto země by se v důsledku vzájemného soupeření mohly naopak více zaměřit proti sobě nežli vytvářet pevnější vztah. Jižní Korea se čím dál více obrací ke svému největšímu spojenci, Spojeným státům americkým. Ekonomická spolupráce mezi Čínou a Jižní Koreou se nejeví jako interakční příležitost, která by dokázala podnítit tak silnou reakci Spojených států amerických, jenž by mohla narušit mocenskou rovnováhu na Korejském poloostrově. V čínsko-jihokorejském vztahu je ovšem zásadnější otázka Tchaj-wanu, která by mocenskou rovnováhu mohla ohrozit, ovšem ne prostřednictvím USA ale Číny.
Klíčová slova: stabilita; spolupráce; Čína; Jižní Korea; konflikt; velmoc; mocenská rovnováha; realismus
Název práce: Sino-South Korean cooperation and its impact on the inter-Korean conflict
Autor(ka) práce: Nedělníková, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
At first glance, the relationship between China and South Korea may appear to be strong and relatively friendly. The two countries have concluded trade and investment agreements with each other, and China has appealed for burgeoning economic cooperation. However, if we look at their relationship in more depth, we can find some gaps that hinder its prospects and sustainability. Despite several agreements between them and strong export and import ties, it is clear that South Korea has tried to keep some distance from China over the past year. Reciprocal investment ties are helping both sides advance faster in technology and are important regional players in innovation. However, this could mean a strong rivalry that could undermine cooperation. In turn, these countries could turn more against each other as a result of rivalry rather than forging a stronger relationship. South Korea is increasingly turning to its biggest ally, the United States. Economic cooperation between China and South Korea does not appear to be an interaction opportunity that could prompt such a strong reaction from the United States that could upset the balance of power on the Korean peninsula. More fundamental in the Sino-South Korean relationship, however, is the issue of Taiwan, which could threaten the balance of power, but not through the US but through China.
Klíčová slova: stability; superpower; collaboration; Korean conflict; China; South Korea; balance of power; realism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81278/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: