Čínská Nová Hedvábná stezka jako nástroj nation brandingu

Název práce: China's Belt and Road Initiative (BRI) as a nation branding tool
Autor(ka) práce: Mašková, Viktorie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Shakhanova, Gaziza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master thesis study Chinese Belt and Road initiative in connection to the nation branding theory. It focuses on the potential use of the initiative in a nation branding strategy by China. The first chapter follow the placement of the nation branding theory in current IR theory with the emphasis on its multidimensionality. The second chapter pursue the topic of the Belt and Road initiative in the context of multidimensional nation branding in a form of a case study. The chapter covers both the BRI’s actions within each dimension, the implications and obstacles it has to face. Last chapter focuses on a comparative case study of two BRI countries: Laos and Malaysia. The aim of this chapter is to discover BRI’s effects on the countries’ perception of China.
Klíčová slova: China; Belt and Road initiative; Laos; Malaysia; Nation branding
Název práce: Čínská Nová Hedvábná stezka jako nástroj nation brandingu
Autor(ka) práce: Mašková, Viktorie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Shakhanova, Gaziza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce studuje Čínskou Novou Hedvábnou stezku ve vztahu k teorii nation brandingu. Zaměřuje se na potenciál využití této iniciativy v Čínské nation brandingové strategii. První kapitola se zabývá umístěním teorie nation brandingu v současné teorii mezinárodních vztahů se zaměřením na její multidimenzionalitu. Druhá kapitola se věnuje tématu Nové Hedvábné stezky v kontextu multidimenzionálního nation brandingu ve formě případové studie. Tato kapitola zahrnuje působení iniciativy v rámci každé dimenze, možné důsledky a překážky, kterým musí čelit. Poslední kapitola se zaměřuje na komparativní případovou studii dvou zemí iniciativy: Laosu a Malajsie. Cílem této kapitoly je odhalit vliv iniciativy na pohled na Čínu ze strany těchto zemí.
Klíčová slova: Čína; Nová Hedvábná stezka; Laos; Nation branding; Malajsie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 7. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81131/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: